Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

51

ARBEIDSWET 1919

verder te gaan, doch dat een memorie van antwoord vóór de openbare beraadslagingen niet het laatste woord is van een voorsteller en dat tenslotte in het openbaar debat door de voorstellers de 8-urendag ook stellig voor deze groepen zou zijn toegestaan.

Vóór het amendement stemden thans de soc.-demokraten en kommunisten, benevens dr v. d. Laar; alle andere partijen tegen (bl. 2948).

De vergunningen tot o v e r u r e n, in art. 19, gaf aanleiding tot een poging van sociaal-dem. zijde om de mogelijke overuren van 72, 66, 62 en 55 per week voor de verschillende groepen van arbeiders terug te brengen tot 55 of 65. Dit amendement werd 9 Juli '19 verworpen met 39 tegen 34 stemmen. Vóór alle siciaal-demokraten, kommunisten, vrijz.-demokraten en de kerkelijken Weitkamp, Staalman, Haazevoet, v. Rijzewijk, Kuiper, Smeenk en dr. v. d. Laar. Op Abr. Staalman na waren alle anderen van links tegen (bl. 2953). Een soortgelijk amendement op art. 20 werd toen ingetrokken. Een amend.—Kolthek op art. 19, onduidelijk geredigeerd, aangaande het raadplegen der vakvereenigingen, het verbod van overuren boven 45 uren per week en z.g. de uitbreiding van nachtrust, werd voor het eerste deel ingetrokken, nadat de katholiek Kuiper c.s. met een ander amendement (op een later artikel 79bis) was. gekomen, en voor de rest verworpen met 3 stemmen voor. Dit voorstel was gespeend aan alle zin voor de werkelijkheid, want de arbeiders zouden bij aanneming soms een dag of langer maar eens niet hebben mogen werken, omdat ze tevoren in dezelfde week overuren hadden, gemaaktl

Op art. 23 Was door Kolthek c.s. een amendement voorgesteld, waardoor bij aanneming de wet ernstig zou zijn verzwakt, daar de vrouwen dan meer Zondagsarbeid hadden mogen verrichten dan onder de oude Arbeidswet van Talma! Dit was niet de bedoeling, zoodat de heer K. het voorstel met spoed introk (bl. 2955).

Op art. 24, de 8-u r e n d a g en 45-urigen werkweek (zie bl. 2955 der Hand.) was door de Vrijheidsbonders Dresselhuys ' en Visser v. IJzendoorn een amendement ingediend om als regel de 81/2-urige werkdag en de 48-urige werkweek in te voeren.

Mr. Dresselhuys was de man, die in de benauwdheid van November '18 om den 8-urendag had geroepen! Het amendement werd 10 Juli '19 verworpen met 69 tegen 7 stemmen. Vóór stemden de liberalen Visser v. Uz., Dresselhuys, v. Rappard, Niemeijer, de kath. mr. Loeff, de anti-rev. de Monté ver Loren en de plattelander Bos (bl. 2982).

Aangaande den nachtarbeid (art. 25) tusschen 's avonds 6 en 10 uur en des morgens tusschen 5 en- 7 uur, den waakarbeid enz., kwamen 10 Juli '19 sociaaldem. amendementen in behandeling, om voor arbeid in twee ploegen den arbeidsduur op 7 uren per etmaal en den waakarbeid op slechts 10 uren

Sluiten