Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARBEIDSWET 1919

52

te stellen. Het laatste werd overgenomen, het eerste, dat ten doel had om het 2-ploegenstebél met zijfl avondwerk tegen te gaan en de arbeiders eenige kompensatie te geven, werd verworpen met 41 tegen"27 stemmen. Vódr waren de sociaaldemokraten, de kommunisten, de vrijz.-demokraten, A. P. Staalman, dr. v. d. Laar en de kath. arbeiders Kuiper, v.'lÜjzewijk en Haazevoet. Alle anderen van rechts en links waren tegen, ook dus de protest, kerkelijken Smeenk, Bakker e.d. (bl. 2988).

De artt. 26 en 27 beoogden als overgangsmaatregel den minister de bevoegdheid te geven, gedurende 2 en 4 jaren den arbeidsdag Wór bepaalde arbeiders of bedrijven tot 9 en 10 uren te doen verlengen. De sociaal-demokraten verzetten zich tegen beide artikelen, doch stelden bovendien voor, in art. 26 te bepalen, dat een vergunning telkens voor niet langer dan zes maanden zou mogen worden verleend. Daar de mMiS* ter verklaarde, zich aan dien termijn1 van zes maanden toch «lei te zullen storen, werd het amendement als nutteloos ingetrokken. De minister beriej£3ifich voor de artikelen zelf weer op het wetsvoorS*fel-5chaper c.s., dat ook een overgang bevatte. Doch Sch. antwoordde, dat dit louter geschiedde met het oog op een onwillige Kamer, die nu echter wèl gewillig was als de mini»t*r maar doortastte. Bovendien was die overgang iets heel anders dan deze, een inbreuk op den 8-urendag zelf! De artikelen werden 11 JuftVM intusschen aangenomen met 55 tegen 24 stemmen, die van de diöwt&aldemocraten en kommunisten alléén (bl. 3017 Hand.).

Een onzinnig amendement der kommunisten, dat beoogde de 40-urige werkweek bij overarbeid, kreeg slecht 4 van 79 stemmen.

Bij art. 39, waarin de nachtarbeid voor bakker ij en tusschen 8 en 6 uur nog ten hoogste twee jaar kon worden toegestaan, verzette zich Schaper tegen dit uitstel, op grond van adressen van de belanghebbende gezellen. De hr. SmeeriK stelde voor om van die twee jaar één jaar te maken en dit amendement werd 11 Juli '19 aangenomen met 43 tegen 36 stemmen. Vóór o.a. alle sociaaldemokraten, maar er tegen stemden nog de „arbeiders-afgevaardigden" v. Rijzewijk, Haazevoet, Henri Hermans en Engels. Voorts waren alle burgerlijke partijen verdeeld, behalve die der vrijz.-demokraten, die tegen stemden. Art. 39 zelf werd 11 Juli aangenomen mvx 54 tegen 24 stemmen, die van de sociaal-demokraten een kommunisten.

Op art. 45, waarbij en jeugdig persoon op Zondag in winkels geen arbeid mag verrichten, stelden de anti-revolutionairen een amendement voor, om dit aan alle arbeiders te verbieden. De materie kon hierbij echter niet geregeld worden, daar ook b.v. brood- en mèlkwinkels er onder zouden valrett I Schaper zeide, voor het doei veel te gevoelen, doch dat het op andere Wijz^ftoéest worden bereikt. Het amendement werd

Sluiten