Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARBEIDSWET

56

werden voorgesteld, .eenige om de wet te verbeteren, andere, en dat waren de voornaamste, om de wet te verzwakken. De mogelijkheid tot nachtarbeid werd uitgebreid, ook voor machinale bakkerijen; de gelegenheid werd geopend om, als vakvereenigingen van arbeiders of werkgevers — en anders „een be-heerlijke vertegenwoordiging" van, deze — overeenkomen om van de bepalingen omtrent Zondagsarbeid, vrijen Zaterdagmiddag, den 8-urendag en de 45-urige werkweek, en van het verbod van arbeid des nachts tusschen 6 en 7 af te wijken, dit onder goedkeuring des ministers kan geschieden. De arbeidsdag kan dan een 10 a 11-urige worden, mits niet langer dan 2500 uren per jaar. Deze wijziging, die in arbeiderskringen veel verzet oogstte, werd later ingediend. Hier zij alleen vermeld, dat de minister verklaarde, de bepalingen omtrent de kellners niet eerder te willen invoeren, dan dat het aantal vrije Zondagen weer is teruggebracht tot 17. In plaats dus van daartoe desnoods een noodwetje in te dienen, wordt deze wijziging vastgehecht aan een groot wetsontwerp!

Interpellatie-Drion. — 21 Oktober 1921 kwam de Vrijheidsbonder Drion aan het woord voor een interpellatie inzake de toepassing der Arbeidswet voor het toestaan der overuren, waarbij min. Aalberse n.1. weieens 25 percent overgeld eischte. Min. Aalberse toonde niet alleen aan, dat de Arbeidswet deze voorwaarde niet verbiedt en dat bij de Speetwet en de Stuwadoorswet dit stelsel reeds in ons land werd gevolgd, doch herinnerde bij die gelegenheid ook aan de uitspraken van de liberalen in November 1918, waarbij zij vurig voor den 8-urendag pleitten en de regeering aanspoorden om er spoedig mee te komen (zie „November-beweging), doch nu stookten tegen de wet. De heeren waren zeer verslagen onder die herinneringen aan de „atmosfeer van Nov. 1918" en ontkenden) dat zij veranderd waren. Schaper en v. d. Waerden wezen er 21 en 25 Oktober echter op, hoe buiten de Kamer gekankerd wordt, door Treub, door Vrijheidsbonders als prof. Eerdmans, Wijnaends-Francken, Groenewout en anderen (bladz. 196 e.v.)Schaper wees er 21 Oktober op, hoe de ondernemers laten overwerken, doch tevens arbeiders laten leegloopen of ontslaan. De volgende staaltjes zijn uit Het Volk:

In Het Volk van 4 Mei 1921 las men over werktijdvterlenging en werkloosheid: „Op de werf de „Maas" te Slikkerveer heeft men verlof bekomen om 10 uur per dag te laten werken. En tegelijkertijd hebben 10 personen tegen Zaterdag a.s. ontslag gekregen wegens gebrek aan werk".

De Tilburgsche korrespondent schreef 13 Oktober '21:

„Dat de Tilburgsche fabrikanten voorstanders zijn van een langen werkdag is voldoende bekend. Na de groote uitsluiting in 1917 moesten de arbeiders nog 70 uren en meer per week. werken*

Sluiten