Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

67

INTERPELLATIE-DRION

Zij kunnen het dus niet verkroppen, dat ze volgens de Arbeidswet maar 48 uur per Week kunnen laten werken.

De Tilburgsche fabrikanten nemen het standpunt in; „wij moeten kunnen laten werken zoolang we zelf willen". Is er in andere tijden geen werk, dan moeten de arbeiders de straat maar op. Als er wèl werk is, dan moet er dag en nacht gewerkt Worden.

Nu er in de wolindustrie meer werk is, laten verschillende fabrikanten overwerken, zonder echter te overleggen met de arbeiders of arbeidersorganisaties, A>i dit overwerk noodzakelijk is.

Bij de firma Jan Brouwers Jzn. moesten de wevers ia twee ploegen werken, volgens de firma wegens drukte. Na een paar dagen in ploegen te hebben gewerkt, moesten de wevers vour enkele dagen naar huis met de boodschap: „Als er weer werk is, zal ik jullie wel laten roepen".

Bij de firma Andri van Spaendonck en Zonen (sekretaris van den Tilburgschen Fabrikantenbondj moesten de wevers 53 uur per week werken, terwijl 8 pet. der wevers wachtten op grondstof". En zoo voort.

Een derde bericht is van 7 Maart 1921:

„Er heerscht massa-werkloosheid in het chokoladebedrijf. De handelsberichten in vakkundige kringen zijn hoogst ontmoedigend. Het aantal werkloozen neemt met den dag toe. Men zou zoo zeggen, dat er geen aanleiding bestaat om dispensaties voor overwerk onder zulke omstandigheden toe te staan. Enkele weken geleden kreeg evenwel de Koninklijke Chocoladefabriek firma de Bont en Leijten te Amsterdam verlof om langer dan acht uur per dag te laten werken. De Paaschdrukte maakte dit noodzakelijk, aldus de reden waarmede de fa. het overwerk plausibel trachtte te maken. Wij zijn nog een paar weken van Paschen af. En wat door ons bij de bespreking omtrent het toestaan van de dispensatie reeds werd opgemerkt, is thans geschied. De twee laatste weken zijn een aantal menschen op straat gezonden zonder eenig uitzicht op arbeid".

Wij kunnen er hier aan toevoegen, dat onder het hoofdje: ,.Soepele toepassing der Arbeidswet" in de N. Rott. Ct. van 12 Okt. '21 een ingez. stuk voorkwam van den hoofdinspekteur van den Arbeid D. Blanson Henkemann, die schreef:

„Wanneer een werkgever zonder meer vergunning, krijgt om 10 uur in plaats van 8 uur per dag te werken, kan hij daarvan misbruik maken en voor hetzelfde loon zijn productie met 25 procent verhoogen....

Men meene vooral niet, dat onbetaald overwerk niet meer voorkomt: het meerendeel der overwerkverzoeken beoogt indirekte loonsverlagin g".

De minister betoogde ook, dat dikwijls overuren en verschuivingen van arbeidstijd werden aangevraagd om den werktijd te kunnen verlengen en het loon te verlagen.

Sluiten