Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

69

AUTO- EN MOTORGEVAAR

2-ploegenstelsel geen 25 procent «vergeld meer wordt geëischt, omdat de alg. maatregel van bestuur op de wet dit reeds zonder opslag toestaat. V. d. Waerden keurde ook dit af en verlangde algemeen bij overwerk een toeslag, zooals in buitenlandsche wetten reeds als plicht voorkomt.

Hielden in de Kamer de rechtsche oppositanten zich muisstil, dat er ook van rechts geweldige reactie dreigt, bleek uit de persstemmen over de interpellatie.

Reeds wist de Kameroverzichtschrijver van den katholieken „Tijd" van 26 Okt. '21 mede te deelen:

„De ekonomische kater is gekomen. Niet alleen in de vrijheidsbonderige kringen. Niet later dan toen ik hedenmiddag op weg was naar 't Kamergebouw, sprak ik een onzer bekende Haagsche katholieke industrieelen. Hij klaagde steen en been. Van alles was de schuld.... minister Aalberse. Zoo zijn er honderden, misschien duizenden. Laat men toch de oogen niet sluiten voor de realiteit. Deze man stemt, wat men er ook tegen preeken moge, niet meer op een lijst, waarop mr. Aalberse of een, die met dezen dweept, voorkomt".

De Standaard van 26 Oktober 1921 schreef over de toepassing der Arbeidswet, dat er in de bedrijven „ontzaglijk veel last van den achturendag wordt ondervonden. Wie in 't land komt, weet dat er bitter over geklaagd wordt, óók in onze anti-revolutionaire kringen en 't valt dien klagers lang niet moeilijk om aan te toonen, dat de ondervonden hinder gevolg hiervan is, dat het leven zich maar niet in een ommezien aan de papieren voorschriften weet aan te passen".

Voorts vrijt het nobele „christelijke" blad onbeschaamd alles aan het feit, „dat deze wet zweeft in de demokratische lucht van '18 boven de maatschappij en geen steun kan vinden voor het hol van haar voet". „Angst-demokratie is de slechte raadgeefster geweest" en daardoor is de wettelijke arbeidsdag een misleiding geworden. Het blad zegt van de Arbeidswet, dat „de wet was een ontijdige geboorte, die in couveuse van de maatschappij, niet de onontbeerlijke gelijkmatige temperatuur vono .

AUTO- EN MOTOR-GEVAAR.

De sociaaldemokraten hebben steeds zich verzet tegen «en slappe wetgeving en een te slappe uitvoering der .wetten op het gebied van het automobielen- en motorrijwielverkeer. De minister van waterstaat heeft in 1920 een ontwerp van een nieuwen Motor- en Rijwielwet toegezegd, doch wilde volgens vele Kamerleden niet ver genoeg gaan. Vooral werd, in het debat van 3 December 1920 (bladz. 827 e.v.) geëischt een vaardigheidsdiploma voor bestuurders, opdat niet iedere O. W.'er maar chauffeert en de wegen onveilig maakt. Kleerekoper zei o.a.: „Ik geloof, dat het rechtvaardig is bij het bespreken van deze kwestie te onderscheidal tusschen

Sluiten