Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEDRIJFSORGANISATIE EN BEDR1JFSRADEN

60

beroepschauffeurs en menschen die voor hun genoegen aan het stuur zitten, en dat het zaak is voor de Regeering, er voor te waken, dat niet door enkele luxe-bestuurders van auto's het beroep van chauffeur in miskrediet wordt gebracht en dat door hen niet gesaboteerd wordt een actie, om inderdaad gedaan te krijgen, dat door de wet strenge eischen worden gesteld aan bestuurders van auto's".

Het liberale Kamerlid Otto weet de meeste ongelukken aan.... de voetgangers en bestuurders van sleeperskarrea, al keurde hij woest rijden ai. Een motie-van Ravesteyn, door den minister afgewezen en luidende:

„De Kamer noodigt de Regeering uit zoo spoedig mogelijk wettelijke voorzieningen te ontwerpen, ten einde voor bestuurders van motorrijtuigen een vaardigheidsdiploma verplicht te stellen".

werd 7 Sept. aangenomen met 30 tegen 27 stemmen. Vóór alle sociaal-demokraten en kommunisten, benevens Kolthek. Alle andere partijen waren verdeeld (bl. ,840).

Het spreekt vanzelf, dat deze maatregel op zich zelf volstrekt onvoldoende zal zijn om het kwaad te keeren. Strenge strafbepalingen tegen woest rijden zijn in de eerste plaats noodig.

BEDRIJFSORGANISATIE EN BEDRIJFSRADEN.

De ekonomische bedrijfsorganisatie is in ons land voor het eerst aan de orde gesteld in Januari 1914, toen voor het typografen-vak een kollektief - kontrakt werd gesloten, waarbij de beide partijen zich verbonden, zich aan bepaalde arbeidsvoorwaarden te houden en tegenover de afnemers, de verbruikers in dat vak, de 'vastgestelde minimumprijzen in onderlinge samenwerking te handhaven; terwijl den leveranciers een zekere prijs voor hunne materialen wordt gewaarborgd. De aangesloten gezellen mogen niet werken bij patroons, die niet zijn aangesloten, en de leveranciers van papier en andere grondstoffen mogen ook voor deze niet werken. D; cliënt kan in bepaalde gevallen niet verwisselen van drukker, zonder bloot te staan aan een soort van boete door prijsverhooging, enz. De geheele organisatie is dus gericht tegen den verbruiker, zonder dat diens rechten gewaarborgd zijn. De gezellen hebben ook geen medezeggenschap over de bedrijven en de tarieven.

Vooral de katholieken hebben zich geworpen op de bedrijfsorganisatie, uit bat beginsel van „solidarisme", om den socialen vrede tusschen de verschillende standen en klassen te bevorderen", 19 April 1919 werd te 's-Gravenhage een R.K, Centralen Raad van bedrijven opgericht, met als oprichters het R. K. Verbond van Werkgevers-vakvereenigingen, de Ned. R. K. Middenstandsbond, de Ned. Boerenbond en het Bureau voor de R.K.

Sluiten