Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BBDBIJFSORGANISATIE EN BEDRIJFSRADEN

62

voortgaande ekonomische en politieke machtsvorming der arbeidersklasse op den duur onvermijdelijk, omdat alleen langs dien weg het georganiseerde proletariaat, met volle ontplooiing van eigen kracht en scheppend vermogen, kan trachten het doel: sterke uitbreiding van het volksinkomen en rechtvaardige verdeeling daarvan, te bereiken".

Bedrijisraden, — Het N. V, V. publiceerde in Februari 1920 Stellingen, door het buitengewoon kongres te Amsterdam in die maand aanvaard, aangaande de socialisatie, waarin het volgende voorkwanw ■

„1. In de bedrijfstakken, waar de organisatie en koncentratie niet voldoende is ontwikkeld om socialisatie mogelijk te doen zijn of waar andere omstandigheden de socialiseering beletten, dient een stelsel van organisatie te worden bevorderd, waardoor de socialisatie ten spoedigste mogelijk wordt gemaakt.

In alle bedrijfstakken van beteekenis zullen organisaties moeten worden gesticht, waartoe alle bedrijven verplicht zullen zijn toe te treden. Ieder dezer organisaties zal niet uitsluitend dienen te worden beheerscht door de betrokken ondernemers, doch door een centralen bedrijfsraad, waarin naast de ondernemers, de organen der gemeenschap, de vakvereenigingen en voor zoover het betreft bedrijven, die verbruiksartikelen voortbrengen, de verbruikskoöperaties zijn vertegenwoordigd.

Deze bedrijfsorganisaties hebben tot taak er voor te zorgen, dat de technische ontwikkeling van den bedrijfstak als geheel wordt bevorderd, technisch achterlijke bedrijven verdwijnen, de produktie'verbetert en de produktiekosten verminderen. Zij zullen voorschriften tot normaliseering der waren moeten geven, waardoor de specialiseering der produktie van iedere onderneming zoover mogelijk kan worden doorgevoerd en massa-produktie mogelijk wordt gemaakt.

Zij zullen voorts den krachtenverspillenden konkurrentiestrijd, zoowel bij den aankoop-van grondstoffen als bij den verkoop van de produktie, overbodig maken,

2. De Centrale Bedrijfsraad zal de prijzen der waren, de reserves, de afschrijvingen en de winstverdeeling vaststellen en met de vakvereenigingen de arbeidsvoorwaarden in het bedrijf regelen. Iedere ondernemer afzonderlijk zal slechts binnen het raam van de door den Centralen Bedrijfsraad gegeven voorschriften vrijheid van beweging hebben,

3. Ook in de tot één Bedrijfsorganisatie vereenigde ondernemingen dienen, zoodra deze ondernemingen een personeel in dienst hebben van voldoenden omvang, bedrijfsraden te worden gesticht, die dezelfde bevoegdheid dienen te hebben als dezen Raden in de gesocialiseerde bedrijven wordt toegekend".

Konklusie 7 van het Socialisatie-rapport eischt voor bedrijfstakken, die wegens hun geringe koncentratie nog niet voor onmiddellijke, algeheele socialisatie geschikt zijn, bevordering van

Sluiten