Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

€5

DE BELASTING-POLITIEK DER REGEERING

legd, waren, valt het best op te maken uit de opsomming, die J. ter Laan er 21 Maart 1919, bij de behandeling van de inkomsten- en Vermogensbelasting, van gaf. Deze zeide bij die gelegenheid (bladz. 1882 der Hand.):

„Bij stukjes en brokjes is het financieele platform van deze regeering voor den dag gekomen. Het eerste gedeelte kregen wij bij het financieel overzicht, dat elk jaar bij de begrooting wordt gegeven, het tweede in de Memorie van Antwoord op hoofdstuk I van de Staatsbegrooting en het derde in de Memorie van Antwoord van de Staatsbegrooting aan de Eerste Kamer. Nu moge het verwijt, dat de toelichting van de plannen der regeering te wenschen overlaat, juist zijn, thans kan toch vrij nauwkeurig worden nagegaan, wat zij van plan is.

Voor den gewonen dienst acht de regeering noodig ƒ 150 millioen — onmiddellijk ƒ 90 millioen, in de naaste toekomst ƒ 30 millioen en ten slotte nog ƒ 30 millioen —; voor den krisisdienst ƒ 1500 millioen, waarvan de rente en aflossing elk jaar ƒ97 millioen zullen bedragen.

De vraag is nu, waar dat geld vandaan moet komen. De regeering beantwoordt die vraag als volgt: De eerste ƒ 90 millioen, uit inkomsten- en vermogensbelasting ƒ 35 millioen, uit beursbelasting en quitantiezegel 41/» millioen, personeele belasting ƒ 2y2 millioen, gedistilleerd ƒ 1,7 millioen, plaatskaartenbelasting ƒ 2 millioen, opcenten (meer dan de tegenwoordige sukcessiebelasting) ƒ 9,1 millioen. Verder uit tabak ƒ 20 millioen, uit het tarief ƒ 13,5 millioen, uit kakao ƒ 1 millioen. Van het tweede gedeelte — ƒ30 millioen — moet komen uit weelde-artikelen ƒ 10 millioen, facturen-, kognossementen-, wegenbelasting, registratie van vee, elektriciteitsbelasting en lucifers samen ƒ20 millioen. Voor het derde gedeelte heeft de minister dan over de grondbelasting, waaruit hij ƒ 10 millioen haalt en de belasting op thee en koffie, waaruit hij ƒ 20 millioen meent te kunnen halen".

De bedoeling, om zelfs op thee en koffie en chokolade belasting te heffen, mislukte mede wegens vrij sterke oppositie in enkele kringen van rechts. Ter Laan gaf onze houding tegenover de plannen 21 Maart 1919 aldus weer.

Na ingestemd te hebben met de voorgestelde verhooging der vermogen- en inkomstenbelasting, benevens met de opheffing van belasting op haardsteden en rijwielen in de personeele belasting, bleef de vraag, hoe wij tegenover de andere voorstellen staan.

„Voor een fiskale herziening, het vermeerderen van ekonomische slagboomen, het opjagen van prijzen en het beschermen van het nationale bedrijf, zijn wij niet te vinden. Wij zouden daarom nog niet afwijzend behoeven, te staan tegen verhooging voor een duidelijk weelde-artikeljtslrkwil alleen maar aangeven het karakter van de tariefsherziening. Verder meer belasting uit gedistilleerd, belasting op tabak, kakao, fakturen, kognosse-

5

Sluiten