Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*Et,ASTINGEN

66

menten, vrachtbrieven, elektriciteit en lucifers, benevens belasting op koffie en thee. Deze belastingen achten wijt- aooals ik zooeven reeds met cijfers aantoonde, niet noodig niet alleen, maar bovendien verwerpelijk in het licht van de situatie, waarin het Nederlandsche volk zich bevindt".

Inkomstenbelasting, — Op het den 3 Januari 1919 ingediend ontwerp tot verhooging der Inkomstenbelasting 1914 werd een amendement ingediend door den vrijz.-dem. mr. Oud, dat de strekken had de progressie te verscherpen. Het werd verworpen met 41 tegen 34 stemmen. Vóór waren de vrijz.-demokraten, de sociaal-demokraten, de kommunisten, A. P. Staalman, de liberalen de Muralt, Lely, Rink, Otto en Fock, en de antirevolutionairen Schouten, Weitkamp en Smeenk, de katholieken Kuiper en Haazevoet en de christ.-hist. Bakker. Tegen stemden, met de overige kerkelijken, de toenmalige vrij-liberalen Niemeijer, v. Rappard en Visser van Uzendoorn en de Ek. bonders Abr. Staalman en de Groot, thans allen Vrijheidsbonders. (Bladz. 1947 der Hand.)

Het ontwerp werd 28 Maart aangenomen met 72 tegen 2 stemmen. De kommunisten stemden tegen, ofschoon de hoogere belasting van de gegoeden vaststond.

Vermogensbelasting. — Een amendement-v. d. Tempel op de eveneens 3 Jan. '19 ingediende verhooging der Vermogensbelasting, strekte om art. 10 te doen luiden in plaats van: in plaats van:

„Indien de waarde van het vermogen, overeenkomstig de vorige artikelen bepaald, minder bedraagt dan ƒ 16.000, is geen belasting verschuldigd. Is de waarde ƒ 16.000 of meer, doch minder dan ƒ30.000, dan is verschuldigd ƒ2 van elke geheele som van ƒ 1000, waarmede zij het bedrag van ƒ 15.060 te boven gaat. Is zij ƒ 30.000 of meer, dan is verschuldigd ƒ 1 van elke geheele som van ƒ 1000;"

zooals de regeering voorstelde, te lezen als volgt:

„Indien de waarde van het vermogen, overeenkomstig de vorige artikelen bepaald, minder bedraagt dan ƒ 16.000 of meer, doch minder dan ƒ 30.000, dan is verscbaldigd ƒ 2 van elke geheele som van ƒ 1000, waarmede zij het bedrag van ƒ 15.000 te boven gaat.

Indien die waarde ƒ 30.000 of meer bedraagt, wordt de verschuldigde belasting, over geheele bedragen van ƒ 1000, berekend als is aangewezen op de volgende tabel:

Percentage voor het gedeelte van het vermogen, dat bedraagt: IqbjLlsi:

ƒ 30.000 of meer, doch niet meer dan ƒ 50.000 0.1 pCt., 'meer dan ƒ 50.00oV*doch niet meer dan ƒ 200.000 0.15 pCt., meer dan ƒ 200.000, doch niet meer dan ƒ 500.000 0.2 pCt,, meer dan ƒ 500.000, doch.niet meer dan ƒ 1.000.000 0.25 pCt., meer dan f 1.000.000 0.3 pCt."

Sluiten