Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BELASTINGEN

68

De opbrengst van beboschten grond door aanwas van het op stam staande hout, zou worden geacht, na aftrek van kosten als bedoeld; hij «rt. 10, twee ten honderd 's jaars te bedragen van de waarde die het hout bij den aanvang van het jaar heeft, tenzij het in eenig geval aannemelijk is, dat die opbrengst minder! b*draagt. _,

Er ontstond een ingewikkelde diskussie over, die v. d. lempel aanleiding gaf om schorsing van de behandeling voor te stellen. Toen dit met 34 tegen 26 stemmen verworpen was, werd een amendement-de Wijkerslooth aangenomen met 49 tegen 14 stemmen, om niet, zooals de minister wilde, griend- en hakhout („aanwas van het op stam staande bout ) buiten de inkomstenbelasting te laten vallen. Tegen stemden de anti-revolutionairen, de christ.-historischen Snoeck Henkemans, Lobman en Schokking, de katholieken Kooien en Fruytier, en dr. v. d. Laar (bladz. 1902).

Het ontwerp werd 21 April 1920 zonder hoofdei, stemming aangenomen. De Eerste Kamer heeft het nog niet behandeld.

Personeele belasting. — Een in November 1915 ingediend en later door minister de Vries gewijzigd wetsontwerp tot wijziging der wet op de personeele belasting had vooral de strekking, de belasting te verhoogen, doch die op haardsteden en rijwielen af te schaffen en de motorrijtuigen, pleziervaartuigen ea biljarten te belaften. De huurwaarde van logementen, winkels of lokalen tot uitstalling werd slechts op 1la der waarde gesteld. Voor de automobielen werd een opklimmende belasting naar de waarde vastgesteld.

18 Juni 1919 kwam dit ontwerp in behandeling. Mr. UresselT huis, de vrijheidsbonder, betreurde zeer de belasting van de pleziervaartuigen! Dit in navolging van zeilvereenigingen (van proletariërs zeker!) die een adres hadden ingezonden om toch de zeilvaart niet te benadeelen! J. ter Laan verdedigde het ontwerp, al wilde hij liever de heele personeele wet missen, doch verdedigde het stelsel om meer progressief te belasten. Ook bepleitte hij een andere klassifikatie der gemeenten, waarin de minister hem tegemoet kwam.

Voorts stelden op art. 1 eenige vrijheidsbonders, met den heer Abr. Staalman aan het hoofd, voor om de kantoren, logementlokalen en winkels vrij te stellen. Ofschoon J. ter Laan bezwaar maakte, daar wegens deze vrijstelling min. de Vries zijn .meer reactionaire belastingplannen, die géén direkte belastingen waren, misschien zou versterken, stemden eenige leden der soc.-dem. ïraktie 19 Juni '19 vóór het amendement (bladz. 2682 Hand.) Het amendement werd echter verworpen met 36 tegen 20 stemmen. Vóór de aanwezige voorstel. Iers, deatiijzwdemokraten, de kommunisten, de liberalen Visser v. Uzendoorn en Fock, de katholiek Swane en de sociaaldemokraten Rugge, Sannes, Troelstra, Hermans, Gerhard, Scha-

Sluiten