Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BELASTINGEN

70

termans, van de Bilt, van Schaik, Haazevoet, van Rijzewijk en van Dijk. (Bladz. 2702).

Iemand, die er luxepaarden op nahoudt, kan best naar de mate van zijn verteringsvermogen in de belasting bijdragen. J. ter Laan wilde de verspilling van er een grooten stal paarden op na te houden tegengaan door een hoog belastingcijfer en stelde daarom voor, voor 1, 2, 3 en 4 paarden respektievelijk ƒ 50, ƒ 150, ƒ 350 en ƒ 750 belasting, benevens ƒ 1000 voor elk paard boven vier.

De heer Teenstra verzette zich met het oog op het fokken van en handelen in luxe-paarden, beneyens het wedren-wezen. Daarom zou men maar niet mogen belasten naar draagkrachtl Het amendement werd 20 Juni verworpen met 43 tegen 20 stemmen; vóór de sociaal-demokraten, (de kommunisten waren er niet) en de katholieken Haazevoet, v. Rijzewijk en Kuiper (bladz. 2702).

Een amendement-Dresselhuis om de belasting op pleziervaartuigen, in het belang van de watersport, aanmerkelijk te verlagen, werd aanbevolen door de anti-revoiutionairen Heemskerk en Duymaer v. Twist, bestreden door J. ter Laan en den minister. Het werd 20 Juni 1919 verworpen met 48 tegen 11 stemmen. Voor waren de anti-rev. leden v. d. Voort v. Zijp, Heemskerk, D. v. Twist; de katholieken v. Wijnbergen en van Dijk; de christ.-hist. v. Veen en de vrijheidsbonders de Groot, Draaselhuys, v. Doorn, Lely, Rink, Ter Hall (zelf houder van een pl.vaartuig), Abr. Staalman en Fock (bladz. 2704).

Tegen het belasten van biljarten had de heer Abr. Staalman een amendement ingediend, in dier voege, dat het eenige biljart in een koffiehuis etc. zou worden vrijgesteld. Het werd v e rworpen met 43 tegen 16 stemmen. Vóór stemden alle vrijz.demokraten en de vrijheidsbonders v. Doorn, ter Hall, Abr. Staalman, de Groot, Dresselhuys en Fock, en de katholieken v.

Schaik, v. Dijk en v. Vuuren en ook de eenige aanwezige

kommunisten Kruyt en v. Ravesteyn! (Bladz. 2705).

Het ontwerp werd 9 Juli 1919 aangenomen met 70 tegen 3 stemmen, die van v. Ravesteyn, Kolthek en Wijnkoop (bladz, 2932), die zeker tegenstemden omdat het eenig biljart in een koffiehuis werd belast, terwijl de personeele belasting toch ;n ieder geval een d i r e k t e belasting en bij verwerping hiervan allicht tot minder demokratische belastingen zou worden overgegaan.

In de Eerste Kamer werd het ontwerp 18 Sept. 1919 zonder hoofdei, stemming aangenomen. De wet werd vastgesteld 19 Sept. d.a.v. (Stbl. 580).

Successiebelasting. — Een wijziging dezer wet kwam in 19 Augustus 1919 en had in hoofdzaak ten doel, de rechten te verhoogen en wel met 2 pet. voor de verkrijging door kinderen en door de(n) echtgenoot, indien kinderen of afstamme-

Sluiten