Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BELA8TIKGEN

72

voorts de katholieken Fruytier, de Wijkerslooth, Sasse v. IJsselt, Swane en Kooien; de anti-revolutionairen de Monté van Loren, Heemskerk en Beumer; de christ.-histor. Gerretson en Snoek Henkemans, en de plattelander Braat. (Bladz. 2059).

In de Eerste Kamer werd het ontwerp 9 Juni '21 aangenomen met 34 tegen 7 stemmen. De wet werd vastgesteld 10 Juni 1921 (Stbl. 779).

Grondbelasting. — Sedert 23 Oktober 1915 lag er een ontwerp tot Regeling der Grondbelasting. Na allerlei wijzigingen kwam dit ontwerp 10 Mei 1921 in openbare behandeling. Het oorspronkelijk ontwerp bedoelde, de grondbelasting, zoowel voor het ongebouwd als voor het gebouwd, te stellen op ƒ 4 per ƒ 1000 van de belastbare waarde,. Als belastbare waarde werd voor het ongebouwd aangenomen de verkoopwaarde en voor het gebouwd het bedrag, waarvoor het gebouw tegen brandschade is verzekerd of de som waarvoor het kan worden gesticht. Dus zou niet meer de belastbare opbrengst als basis gelden.

In totaal zou de grondbelasting opbrengen per jaar rond 281/* millioen in plaats van rond 19*/« millioen, of rond 9 millioen meer. De indiening geschiedde door minister- Treub. Minister de Vries meende 11 Febr. 1921 in zijn momorie Van antwoord (nadat reeds eerder de belastingvoet was teruggebracht), niet ver van de waarheid te zijn als hij aannam, dat ongewijzigde aanneming van het wetsontwerp de belasting tot het viervoud van haar tegenwoordig bedrag zou opvoeren. En zulk een verhooging scheen hem te groot. Hij bracht den belastingvoet van 3.33 per mille op 2 per mille terug. Ook op* die wijze zou hij, naar zijne overtuiging, uit de grondbelasting nog ruimschoots dat bedrag verkrijgen, dat hij zich als noodig voorstelde. De verzekering tegen brandschade was reeds eerder als basis prijs gegeven. Art. 4 luidde nu in hoofdzaak als volgt:

„De belastbare waarde wordt gesteld op de verkoopwaarde bij vollen en onbezwaarden eigendom.

De verkoopwaarde wordt, wanneer zij niet rechtstreeks is vast te stellen, bepaald door vergelijking met het gemiddelde der, in de laatste vijf aan de vaststelling voorafgegane jaren, bedongen normale verkoopprijzen van eigendommen van dezelfde of de meest nabijkomende soort, welke onder dezelfde of de meest nabijkomende omstandigheden verkeeren en gelegen zijn in dezelfde of in een gelijksoortige gemeente.

De verkoopwaarde van gebouwen"wórdt geschat in één som met die van den grond waarop het gebouw staat en van het erf dat er toe behoort."

Verklaarden konservatieven als mr. v, Rappard (vrijheidsbonder) zich nog vóór den grondslag naar de opbrengst, veel verzet sproot voort uit de omstandigheid, dat door den loop

Sluiten