Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BELASTINGEN

74

den zeer veel voor het kleinbedrijf, varieerende van 1 tot 5 H.A."

De heer Teenstra gaf Troelstra 13 Mei toe, dat de kleine boeren op de klei ook over 't algemeen weinig last van de nieuwe wet zullen hebben, (Bladz. 2439). Het bleek intusschen gewenscht, art. 7 zoo te wijzigen, dat de heffing minder hard zou worden voor de kleine eigenaren. Van verschillende zijden waren daartoe amendementen voorgesteld. Uitteraard waren de voorname die, welke op art. 7, dat 8 per duizend van de belastbare waarde voorstelde, waren ingediend.

Zoo stelde de katholiek de Wijkerslooth voor, alleen van de gebouwde eingendommen 2 en van de ongebouwde ƒ 1.50 per 1000 te heffen. Dit spaarde slechts de boeren en was zuiver agrarisch-reaktionairen en werd 13 Mei verworpen met 60 tegen 17 stemmen. Voor de katholieken de Wijkerslooth, Wintermans, Haazevoet en Bulten; alle vrijz.-demokraten; de vrijheidsbonders v. Rappard* Bijleveld en de Muralt; de christ.historischen Weitkamp en Bakker, v. d. Laar, A. P. Staalman en Braat.

Een amendement-Teenstra strekte om progressie in de heffling te brengen, in dier voege dat tot ƒ 15.000 waarde één per duizend zou worden geheven; van ƒ 15—30.000 ƒ 15, plus lVs per duizend waarmede de waarde ƒ 15.000 te boven gaat; van ƒ 30—60.000 waarde zou de belasting zijn ƒ 37.50 plus twee per duizend waarmede die waarde ƒ30.000 te boven gaat; boven de ƒ 60.000 zou de belasting bedragen ƒ 97.50 plus 21/» per duizend van het bedrag boven de waarde van ƒ 60.000. — Dit voorstel, gesteund door en op voorstel- van Schaper gewijzigd, werd 13 Mei verworpen met 59 tegen 18 stemmen. Voor de vrijz.-demokraten, de vrijheidsbonders de Muralt, van Rappard en Bijleveld, dr. v. d. Laar, A. P. Staalman, de christ.hist. Snoek Henkemans, Weitkamp, Schokking en Bakker, Schaper en de kommunisten. De andere sociaaldemokraten stemden tegen met alle anderen behalve de bovengenoemden.

Een amendement-v. d. Laar beoogde ongeveer om 50 percent van de belasting niet te heffen bij een inkomen van ƒ1.500 tot ƒ 3.000 enz. Het werd verworpen met 49 tegen 28 stemmen. Vóór met dr. v. d. Laar, de sociaal-demokraten, de vrijz.-demokraten, de kommunisten, A. P. Staalman, de vrijheidsbonder de Muralt en de plattelander Braat. Alle koalitie-kerkelijken en de vrijheidsbonders op één na waren tegen.

Een amendement-Deckers, bedoelende dat belastbare waarde tot geen grooter oppervlakte dan 10 Hektare te verminderen mei» de daarop rustende en reeds óp 1 Mei '19 21 bestaande hypotheek, tot geen hooger bedrag echter dan ƒ 3000* was een verbeterde editie—Braat. Het nadeel was, dat iemand formeel een hypothekaire schuld kan hebben, maar feitelijk beelemaal

Sluiten