Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BELASTINGEN

80

Het voordeel van de verdere bepalingen der wet is, dat de huisarbeid vrijwel onmogelijk .wordt gemaakt. Doch overigens vormt de belasting een druk ook op de kleinen en den middenstand en zal zij veel rompslomp van zegelplakken enz. en kosten voor de inning medebrengen; terwijl smokkelarij bijna niet is te keeren. Een kommissie van deskundigen had vooraf de kwestie onderzocht en bijna unaniem was deze tegen iedere tabaksbelasting. Zoo schreef de minister over de meening dezer deskundigen: „Ten slotte meent de Commissie niet te mogen verzwijgen, dat haar oordeel niet is gevraagd omtrent de wenschelijkheid van een tabaksbelasting in het algemeen en dat zij slechts een ontwerp aanbiedt, waardoor op de minst nade e 1 i g e wijze een opbrengst van ƒ 20.000.000 zal worden "verkregen".

Het Verbond van Vereenigingen van Sigarenfabrikanten schreef o.m.:

„dat in Nederland gevestigd zijn — zoo verre bekend — 1320 ■Sigarenfabrikanten, die in dienst hebben 24371 werklieden, ongeacht het administratief personeel, dat toch zeker op 1500 personen kan worden geschat. Hierbij moeten gerekend worden ongeveer 12.000 winkeliers in sigaren, zoodat kan worden aangenomen dat 39.191 personen hun dagélijkschen werkkring en het onderhoud van zich en hunne gezinnen vinden in de sigarenindustrie, ongerekend het aantal personen dat door den verkoop van sigaren eene bijverdienste heeft;

„dat de gerechtvaardigde vrees bestaat en dat ervaringen in Duitschland hebben aangetoond, dat de heffing van eene belasting op tabak en tengevolge daarvan duurder worden van het fabrikaat, tot resultaat zal hebben eene groote inkrimping van het verbruik en in verband daarmede het ontstaan van groote werkeloosheid onder personen werkzaam in de sigarenin-dustrie".

Na tweemaal in de afdeelingen te zijn onderzocht, kwam het .ontwerp 9 Maart 1921 in openbare behandeling. Mr. Oud van de vrijz.-demokraten en J. ter Laan betoogden, dat de benoodigde gelden beter op andere wijze kunnen worden verkregen. Ter Laan resumeerde:

„Wanneer ik dus de nadeelen te zamen vat en ik neem daarnaast de straks door mij genoemde motieven, dan kan mijn conclusie geen andere zijn dan dat wij ons zoo sterk mogelijk tegen dit ontwerp zullen verzetten. Wil de Regeering door aannemelijke bepalingen de huisindustrie regelen en tegengaan, dan zal zij ons naast zich vinden, maar wij willen het niet op de wijze, zonder perspectief,, als het hier zal gebeuren. Wil de Regeering door monopoliseering of socialiseering van dit bedrijf-orde en regel in dit bedrijf brengen, zij zal bij ons geen tegenstand ontmoeten. Maar deze belasting, die niets brengt dan nadeelen, last en moeite en die op grond van financieele overwegingen kan wor-

Sluiten