Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«1

TABAKSWET ■•— WIJZIGING DHR WET

den gemist, is voor de sociaal-demokratische kamerfractie onaannemelijk". (Bladz. 1764).

Natuurlijk werd van andere zijde aangevoerd, dat tabak een weelde-artikel is en dat de schatkist zooveel geld noodig heeft en dat de sigaren toch al zoo in prijs gestegen waren.

16 Maart 1921 kwam een amendement-v.d. Laar in stemming, om niet de tabak, doch alleen de sigaren en sigaretten te belasten. Dit werd verworpen met 43 tegen 18 stemmen. Alleen de sociaal-demokraten en de vrijz.-demokraten stemden met den voorsteller voor (bladz. 1842). Art. 7, de zegelplakking, werd 17 Maart met 48 tegen 27 stemmen aangenomen, rechts tegen links, behalve de vrijheidsbonder de Groot mee vóór en A. P. Staalman en dr. v. d. Laar mee tegen (bladz. 1846). Een amendement van liberalen om den verbouwer van tabak van de verplichting van een vergunning vrij te stellen, werd 41 tegen 39 stemmen aangenomen.

Een amendement-Dresselhuys, om voor het publiek de wet te verzachten, door van sommige delikten overtredingen te maken, werd 17 Maart met 42 tegen 34 stemmen verworpen. De sociaal-demokraten stemden voor (bladz. 1864). Na behandeling van eenige minder belangrijke amendementen werd 17 Maart '21 het ontwerp met 42 tegen 32. stemmen aangenomen. De stemming was rechts tegen links, behalve dat A. P. Staalman (chr.-dem.), v. d. Laar (chr.-soc), v. Rijzewijk en Arts (kath.) en Snoek Henkemans (christ.-hist.) mede tegen stemden (bladz. 1869).

De Eerste Kamer nam het ontwerp 4 Mei 1921 aan met 22 tegen 8 stemmen. De wet werd vastgesteld 6 Mei d.a.v., doch de inwerkingtreding had vele vbeten in de aarde.

«Wijziging der wet. — 24 Oktober 1921 werd reeds een wetje ingediend om de wet weer te wijzigen, en wel o.a. om art. 43 (losse sigarenverkoop met zegel) te doen vervallen en om ontheffing terzake van winkels enz. te kunnen verleenen. Uit een en ander bleek, dat de toepassing der wet reeds beduidende moeilijkheden doet voorzien. -

De sociaaldemokraten stelden 23 Dec. '21 nog voor, de wet voor onbepaalden tijd buiten werking te laten. Dit was te meer noodig, daar de bepalingen tegen den huisarbeid in het gedrang kwamen, wegens de moeilijkheid om te bouwen, en de minister daaromtrent gelegenheid tot uitstel opende, terwijl eenige amendementen-Snoeck Henkemans c.s. die gelegenheid nog wilden uitbreiden. Nu zou er dus wel een belasting, doch geen bescherming tegen huisarbeid volgen! De motieJ. ter Laan werd echter verworpen met 46 tegen 39 stemmen, rechts tegen links. De reactionaire amend.-Snoeck H. werden eveneens verworpen. Het eene met 70 tegen 14 stemmen, het andere met 69 tegen 15. Vóór stemden de christ.hist. Gerretson, Snoeck H., Bakker, Schokking en Weitkamp,

6

Sluiten