Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

85

BEZUINIGING

BEZUINIGING.

De wereldoorlog heeft ons diep in de schulden gestoken en zuinigheid in de staatshuishouding is derhalve geboden. Dat beseffen ook de sociaaldemokraten, al trachten zij niet te konkurreeren mat sommige andere partijen in geschreeuw over bezuiniging, om een zeker soort kiezers te vangen. Op noodzakelijke uitgaven ten bate van de volkswelvaart (n.1, om nooden te lenigen en handel en verkeer aan te wakkeren, ter ontginning van gronden), van een behoorlijken gang van zaken en van de volksontwikkeling kunnen zij ook niet bezuinigen, want dan wordt de wijsheid er door bedrogen. Terecht noemde de woordvoerder van het Vakverbond op het Werkloosheidskongres van 31 Oktober 1921 de besparing op de drooglegging van de Zuiderzee (zie aldaar), in een tijd, dat produktieve werkverschaffing noodzakelijk is, misdadig. Zoo ook was het een weerzinwekkende huichelarij van de kommunisten, om 12 Okt. 1921 te stemmen tegen het ontwerp tot aankoop van een gebouw-(op den Kneuterdijk) voor den Raad van Staten, omdat de uitbreiding van het Kamergebouw daarop wacht en, nu is afgezien van een geheel nieuw gebouw, voor de ontvangst van personen, die kamerleden moeten spreken en voor de parlementaire pers een verbetering van de ruimte in het gebouw in het belang van het publiek dringend noodig is (bladz. 35). Wel stemden de soc.-dem. zóó, dat de Kamer het in de macht houdt om later de plannen te beperken en sprak Schaper dan ook (bladz. 31):

„Het is zoo jammer, dat, als tot de plannen eenmaal is besloten, de uitvoering altijd zoo ontzettend tegenvalt. Ook thans loopen de onkosten weder naar het millioen. Ik zou willen vragen: Kan daarvan niet wat af? Bij voorbeeld in verband met wat de heer Dresselhuys gezegd heeft ten aanzien van het archief. Hierdoor zou dan tevens een groot gedeelte van den tuin, toch waarlijk ook een stuk monument, kunnen behouden blijven" ... „Ik hoop dus, dat de minister er toe zal kunnen komen, maar dan op korten termijn, om alsnog de noodige bezuiniging aan te brengen".

Zoodat wij willen bezuinigen waar dit slechts kan. Dit bleek herhaaldelijk. Zoo b.v. uit Vragen van Hermans op 9 Maart '20 omtrent het aankoopen van een huis voor den Raad van Arbeid te Tiel. Er was door den voorzitter van dien Raad van hem zelf een huis voor ƒ 40.000 gekocht, terwijl de taxatie was geschied op eenzijdige wijze, zoodat de minister verzocht, een hertaxatie met zoo noodig terugbetaling van het teveel ontvangene, te bewerken. Min. Aalberse stelde een kommissie van bnderzoek in, maar 30 Nov. 19^20 vroeg Hermans waar het rapport bleef (bladz. 741). De minister beloofde spoed. Zoo stelde Schaper 24 Mei 1921 Vragen aan den min. v. arbeid inzake overbodige drukwerken, waarbij echter moet worden opgemerkt, dat dit niet kan worden goedgkeurd een te groote be-

Sluiten