Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEZUINIGING

86

perking van het Maandschrift voor de Statistiek, een zeer doelmatige vraagbaak voor arbeiders en vele anderen inzake sociale aangelegenheden.

En steeds treden wij op tegen den grooten slokop van het militarisme, waarbij de burgerlijke lieden ons doorgaans in den steek laten, zoodat in een Troonrede, waarin van bezuiniging wordt gesproken, een vlootplan wordt aangekondigd, dat wellicht 400 milioen zal kosten. Op den nood des volks en op de r e c h t m a t i g e aanspraken van de ambtenaren mag echter niet worden bezuinigd. Dit betoogde ook Duys. Geen werklooze mag hongerlijden, zoolang nog het volgende lijstje uit de officieele jaarcijfers aantoont, hoe de millioenen in partikulier bezit aangroeiden. Volgens die Jaarcijfers (bl. 156) waren in ons land:

van 1914—15 650 millionairs

„ 1915—16 608

„ 1918—19 . . 950

„ 1919—20 ...... , .;-;{>t: . . 1105

Dez lieden bezaten te zamen:

van 1914—15 . . , ••; .. 7.680.000.000 gld.

„ 1915—16 . ' 7.311.000.000 „

„ 1918—19 . . . . . 11.379.000.000 „

„ 1919—20 . 12.408.000.000 „

In deze jaren waren er 7, 7, 6 en 9 personen, die elk meer dan tien milioen bezaten. Het totaal bedrag aan vermogens was toen rond 121/: milliard. Dit wil niet zeggen, dat de schatkist nu maar geplunderd moet worden, doch wel, dat niemand in ons land mag verhongeren. Daarvoor wordt er ook door de rijken nog te veel verkwist en verdobbeld.

Demagogische zuinigheid. — Een voorbeeld van aanstellerij inzake bezuiniging gaven soms de vrijzinnig-demokraten. Zóó in de avondvergadering van 22 Nov. 1921, bij de behandeling van de Waterstaatsbegrooting. Minister König had op dit nuttige hoofdstuk reeds een millioen of 8 a 9 „bezuinigd" — en averechtsch, veelal ten koste van nuttige produktieve werken. Dit was een vermindering n a indiening van het ontwerp, op aandringen van de Kamer en deaa -minister van financiën. Nu kwam mr. Oud dien avond eerst met een amendement om een nieuwe ambtenaar minder aan te stellen. Een amendement, dat te overzien was en ook van sociaal-dem. zijde werd ondersteund. De minister nam dit amendement over. Vlak daarna echter kwam de vrijz.-demokraat met een nieuw amendement, om eenvoudig van een post van bureau- en andere kosten ƒ 10.000 af te nemen, en zoo waren er nog meer in petto. Die ƒ 10.000 zouden er eenvoudig af, omdat de post zooveel hooger was dan verleden jaar, ofschoon bleek uit de stukken, dat er verleden jaar ƒ 58.000 was uitgegeven, zoodat de verhooging noodig bleek.

Sluiten