Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIOS KOOP- WBT

90

rondgezonden. Zij betoogt o.a., dat er ambtenaren aan de Departementen te veel.zijn en. dat geen nieuwe moeten worden aangesteld. Sedert hare instelling zijn echter weer 242 in vasten dient geplaatst, van wie 105 ter voorziening in vakatures!

Wat voorts dit rapport betreft bleek, dat de kommissie weinig medewerking van de departementen heeft gehad» behalve van „Financiën". Sterke staaltjes van geldverspilling werden gesignaleerd. In een gebouw voor het hoofdbestuur der posterijen was veel geld aan luxe verspild, ƒ 850 was b.v. voor een schrijfbureau besteed. Zoo ook in bet gebouw voor de Centrale Kommissie voor de Statistiek.

In het bijzonder heeft het de aandacht van de kommissie getrokken, dat de kosten wegens het leveren en het aanbrengen van lampen ƒ 20.400.— hebben bedragen en dat voor de rnrifh' ting van een vergaderzaal ƒ 13.009,— is besteed. Deze zaal heeft vermoedelijk belangrijk meer dan ƒ 20.000.— gekost. Deze zaal is bestemd voor de vergaderingen van de centrale kommissie voor de statistiek, welk kollege in den regel slechts 2 maal per jaar een dag bijeenkomt. Overigens blijft die zaal ongebruikt. Miftpdft*

BIOSKOOP-WET.

9 Sept. 1921 werd een wetsontwerp ingediend tot bestrijding van de zedelijke en maatschappelijke gevaren van de bioskoop. De regeering heeft het ontwerp der Staatskommissie gevolgd,

In art. 1 wordt verboden het geven in het openbaar van bioskoopvoorstellingen te ondernemen tenzij burg. en weth. eene daartoe strekkende schriftelijke vergunning hebben verleend.

Deze vergunning wordt niet vereischt voor:

le. de openbare bioskoopvoorstellingen ten dienste van door den min. van onderwijs aangewezen inrichtingen van onderwijs;

2e. andere bioskoopvoorstellingen, uitsluitend betreffende onderwerpen van wetenschap, handel of nijverheid, telkens met verlof van of vanwege den burgemeester te geven.

De vergunning wordt alleen geweigerd, indien:

le. te duchten is, dat de aanvrager de bepalingen van deze wet niet zal nakomen;

2e. de plaats, waar de vooretellingen zullen worden gegeven, niet voldoet aan de bij verordening gestelde of, bij gebreke daarvan door B. en W. redelijkerwijs te stellen eischen van veiligheid, gezondheid en zedelijkheid.

3e. nog geen vijf jaren zijn verstreken sedert eene aan den aanvrager ingevolge de wet verleende vergunning is ingetrokken.

Ter bestrijding van de kosten van administratie en toezicht betaalt de houder van de vergunning een recht, waarvan het bedrag door de Kroon wordt vastgesteld. De opbrengst komt

Sluiten