Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

101

SOCIAL. KONFERENTIE — VERSCHILLENDE ONDERWERPEN

opkwam voor de Ned. politiek en protesteerde tegen de hetze van sommige Belg. bladen tegen Nederland.

Social. konferentie. — In het verlangen, een einde aan de minder goede verstandhouding te maken, nam de Ned. S. D. A. P. het initiatief tot een bijeenkomst met' de Belgische zusterpartij. 21 en 22 Mei had deze plaats te Brussel, in het Volkshuis. Er heerschte een geest van toenadering en verlangen om het geschil'iJuit den weg te ruf-J men. In de aangenomen resolutie werd betreurd, dat de onder*» handelingen over het verdrag nog steeds zijn opgeschort, waardoor de nationalistische en chauvinistische ophitsing wordt bevorderd. Herinnerd wordt aan het besluit der Belg. Werkl. partij, terstond na den oorlog Om annexatie te veroordeelen. De misdadige onderstelling van een gewapend koÉÜikt wordt door de Belgen op de meest besliste wijze afgewezen. De Ned. afgevaardigden spreken hunnerzijds, in het belang van den wereldvrede, het verlangen naar nieuwe onderhandelingen uit. Samen zeggen zij, dat deze opnieuw moeten worden aangeknoopt en dat langs minnelijken weg, óp de wijze die is aangegeven in het Covenant van den Volkenbond, de kwestie moet worden opgelost. Als onaannemelijk wordt beschouwd elke oplossing, die niet ten allen tijde aan België de vrije scheepvaart van en naar Zeebrugge zou waarborgen en die niet aan Nederland gelijke rechten zou verzekeren voor zijn Scheldehaven. De afgevaardigden verklaren zich bereid, te bevorderen, dat de goede betrekkingen tusschen de beide volken worden behouden, de ekonomische belangen hunner wederzijdsche landen gewaarborgd zijn en deze opvattingen' Iri^Het Parlement en voor de openbare meening te "willen verdedigen. Deze resolutie is op het kongres der S. D, A. P. van 1921 algemeen goedgekeurd; eveneens verklaarde de Belgische socialistische partij *ich; MWmede homogeen.

Verschillende onderwerpen. — Bij de begrooting voor buitenlandsche zaken heeft de Jonge telkenjare verschillende grieven en wenschen inzake het buitenl. beleid, ten aanzien van passen, konsulaten, gezantschappen enz. ter sprake gebracht. Een goed gebruik van handels-attaché's bepleitte hij 13 Dec. '18, evenals de vermeerdering van beroepskonsuls; waarbij deze funktionarissen dan echter ook ter dege voor de arbeidersbelangen dienen op te treden en moeten samen werken met de internationale vakbeweging.

„Wij moeten zekerheid hebben, dat deze minister van buitenlandsche zaken actie wil, en dat hij ons volk, en allereerst het arbeidende deel van ons volk, in zijn actie voor zijn bestaan en voor dat van zijns gelijken in het buitenland wil versterken langs den rechten, open weg van eerlijken steun op het gebied van vóórlichting en toepassing van al datgene wat aan den ar-

Sluiten