Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

105

DB NED, VERHOUDING TOT RUSLAND

vooral op de handelsbelangen van het Ned. kapitaal! Zoo sprak hij (bladz. 143):

„Is het den heeren bekend, dat ook de heer Colijn aan den heer Krassin heeit gevraagd of er voor hem niets in dezen te verdienen viel. Is dat den heeren niet bekend? Het spreekt vanzelf, dat de heer Krassin, de handelsvertegenwoordiger van Rusland, tot den heer Colijn heeft gezegd wat hij tot ieder ander heeft gezegd: zoo je regeering maakt, dat er een handelsovereenkomst wordt gesloten tusschen Holland en Rusland, komt gij evengoed aan bod als al de andere kapmlisten. En dan weet men wel, is de heer CoKjn niet de minste".

Min. v. Karnebeek beriep er zich op, dat het den vertegenwoordiger van Nederland vroeger door de Sovjet regeering onmogelijk gemaakt is om er zich te handhaven. Zeven Nederlanders, waaronder de aalmoezenier van het gezantWhap, waren in de gevangenis opgesloten of opgesloten geweest. Overigens zou de regeering het verstrdfcken van kredieten overwegen. Troelstra wees er 20 Okt. op, dat de Brusselsche konferentie van mogendheden den eisch stelde, eerst de oude schulden te erkennen..., „Men heeft" (te Brwiel) zei Tr., „de ongelukkige gedachte gehad, om de noodzakelijke voorzieahff in dien vreeselijken nood vast te koppelen aan die oude Russische schulden. Dat betreur ik ten sterkste. Het maakt den indruk, dat men meer bewogen is geweest met het lot van teleurgestelde renteniers, dan met den vreesettjhén toestand van 20 a 30' mfllioen menschen in Rusland, die den hongerdood nabij zijn". -W***

Overigens wees hij er op, hoe de Sovjet zelf aanleiding geeft tot weigering van steun en erkenning. Met een aanhaling van den Engelschen Russenvriend BriÜBford in de Daily Herald staafde hij'deze bewering.

Deze schreef: „Zoolang als de Derde Internationale, ongetwijfeld geïnspireerd en gesubsidieerd door Moskou, voortgaat met de werelrevolutie te propageeren, heeft het geen nut?J**«ïk' én vrieniéfchap voor Moskou te verwachten. De pretentie, een Oostersche politiek op groote schaal te voeren, en zich voor te doen als een macht, waarmede in de Midden-Oost moet gerekend worden, is voorzeker op zffir"m<8it een riskante weelde ,

Na intrekking van een andere motie, stelden de kommunisten 20 Oktober een motie voor, luidende:

„De Kamer, van oordeel, dat het, met het oog op de hongersnood-katastrofe, die groote gedeelten van Rusland heeft getroffen, noodzakerijk is, ten spoedigste een zoo groot'mogelijken daadwerkelijken steun te verleenen aan de door die katastrofe getroffen deelen der1 Russische bevolking;

spreekt de wenscheHjkheid uit, dat de regeering he* ifli'oatlef neme tot of medewerke aan een krediet, dat ten dienste kan worden gesteld van het hulpwerk, dat ter hand is genomen om de getroffen bevolking te redden".

Sluiten