Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BURGERWACHTEN

108

werd, namens soc.-demokraten en de kommunisten, dat deze tegen den' post waren. De christ.-hist. arbeidersafgevaardigde Bakker klaagde over tegenwerking door de gemeentebesturen van de burgerwachtènl (Bladz. 326—-328).

Voor 1921 werd op de begrooting van hoofdstuk V reeds, bij art. 32, een som van ƒ 1.461.250 voorgesteld aan „Subsidies aan. vrijwillige burgerwachten en verdere kosten!" Van Zadelhof protesteerde 2 December 1920 (evenals tegen de vrijwillige landstorm). 3 Dec. '20 werd het artikel aangenomen met 43 tegen 16 stemmen, die der sociaal-demokraten, der kommunisten en der S. P. (bladz. 812).

Als kapriolen van de burgerwachten zijn de volgende de inOair te van vermelden waard.

Uit Het Volk van 15 Juli 1919: '«"«fBij een optocht, ter gelegenheid van een schietwedstrijd der vrijwillige burgerwacht te Harlingen, gingen bossende troepen jongelui voor den optocht aan. Toen een verzoek daarmee te eindigen niet dadelijk opgevolgd werd, kommandeerde luitenant Vogel ,Jklat»het op" en trok zijn klewang.

Natuurlijk groeide door deze houding de verbittering tegert de burgerwachten, en slechts met moeite werden handtastelijkheden voorkomen".

Het Volk van 11 Augustus schrijft: ii

„Bij de schietoefeningen der burgerwacht te Helmond had het lid van der H, de onvoorzichtingheid de schietbaan over te loopen, met het noodlottig gevolg, dat een margapatroon hem in het hoofd trof. In bewusteloozen toestand werd de ongelukkige naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn toestand is zeer bedenkelijk".

In. hetzelfde nummer: „De burgerwacht tegen onze beweging.

Te Rozendaal (N.-B.) bracht dezer dagen een aantal leden der burgerwacht;-na afloop eener oefening, een ovatie aan den voorzitter van onzen Bestuurdersbond. Nadat eerst het noodige: kabaal voor de deur was gemaakt, begonnen de heeren met scherpe patronen in de lucht te schieten, waardoor enkele lantaarnruiten werden vernield. Bij de autoriteiten is hierover een klacht ingediend".

„Dinsdag 4 Augustus 1.1. richtte H., lid der burgerwacht te Ahnkerk (N.-B.), die bezig was het geweer, dat hij als burgerwacht in zijn bezit had, schoon te maken, voor de aardigheid zijn geweer op zijn zuster. Het schot ging af en het meisje werd zwaar gewond in de borst".

Dat er meer fraaie exemplaren onder de burgerwachten zijn bleek nu en dan duidelijk. Zoo schoot in 1919 te Rotterdam een man met een burgerwachtgeweer zijn.. . . bijzit dood. Te Bellingwolde toog op een winteravond van 1919 op 1920 een boerenzoon op eigen gelegenheid er op uit om te schieten op een troep arbeiders, die een optocht hielden voor werkverschaffing of ondersteuning. Hij raakte niets en ontving van een paar arbeiders een duchtig pak slaag, maar dat had de man toch niet

Sluiten