Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

109

BU KGBRW ACHTEN

bedoeld! In Het Volk van 17 Februari 1921 kwam een bericht voor over een hopman van de burgerwacht. Het was de heer I\, exploitant van 't wijnhuis De Gulden Druyf, in een plaats, waarvan wij den naam nu maar verzwijgen, i

„Toen onlangs de bekende akcijnsverhooging werd afgekondigd", zegt de berichtgever, „heeft hij het publiek in groote kostbare annonces duidelijk gemaakt, op welke wijze deze bepalingen konden worden ontdoken, en spoorde hij aan, groote kwantums van^het heerlijke vocht op te slaan.

Ongetwijfeld hebben velen dezen „goeden raad" opgevolgd» Dat ondanks- alle aanwijzingen tot wetsontduiking nog een 50ial „afnemers" verbaliseerd zijn, moge daarvoor als bewijs dienen.

Aan de bepalingen van de nieuwe Arbeidswet heeft dit heer ook ,,'n broertje dood". Te dezer zake had genoemde T, zich Woensdagmorgen voor het kantongerecht te verantwoorden. Op 31 Dec. 1.1. had de Arbeids-Inspektie n.1. „werkfcn-na-bezetten-tijd" gekonstateerd. Ondanks de ernstige pogingen van, den verdediger van beklaagde, werd tegen den wetsovertreder 2 maal ƒ5 boete of 2 maal 5 dagen hechtenis gevorderd".

Er schijnt op het werk geen „zegen" te rusten. In den zomer van 1919 schoot zich te Leiden b.v. een officier der butgerwachtwacht in een zwaarmoedige bui met zijn burgerwachtgeweer door het hoofd. De zaak -schijnt ook te verloopen. In Januari 1921 werd door den voorzitter der burgerwacht te Sneek een roerenden oproep tot de leden gericht. Het heette daarin o.m.: „Het bestuur van de Sneeker burgerwacht heeft met leedwezen kennis genomen van het rapport der schietbaankommandanten, dat slechts een gering deel der leden dezen zomer deelgenomen heeft aan de schietoefeningen, die> eiken Dinsdag zijn gehouden. Het meende te mogen verwachten, dat de leden nu en dan eens een uurtje per week beschikbaar zouden hebben voor B. W„ maar is in die verwachting teleurgesteld. Velen kwamen een enkelen keer, zeer velen nooit, slechts enkelen waren trouwe bezoekers. Dat kan en mag zoo niet blijven. Halfheid en lauwheid, onverschilligheid en traagheid kan de B. W. onberekenbare schade berokkenen, wanneer zij zou moeten optreden. Kom, help dan mee om dit mogelijk te maken. Dan alleen kan ze een macht worden, waarmee de vijanden van orde en recht rekening moeten houden".

De zaak verloopt ook hier en daar in meer onschuldige ba nen. Zoo komen in de Ned. Staatscourant van 27 Nov. 1920 de statuten voor van de „Vereeniging: 2e Vendel IX Divisie Burgerwacht van Rotterdam". Art, 3 dier statuten luidt:

„De vereeniging stelt zich ten doel, de algemeene ontwikkeling harer leden te bevorderen en het gezellig en kameraadschappelijk verkeer tusschen hare leden aan te kweeken en uit te breiden".

Dat klinkt niets krijgshaftig meer!

Sluiten