Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

113

CHRÏSTELIJK-SOOIALE PARTIJ

te verzekeren^ flftar wel het verkrijgen daarvan zooveel mogelijk te vergemakkelijken.

Naar herstel der gilden met hun publiek-rechtelijk karakter moet niet worden gestreefd, maar wel moeten de samenwerking en saamhoorigheid, die in de gilden zich uitspraken, in de hand gewerkt worden, opdat do sociale vrede, eisch eener Christelijke maatschappij, worde bevorderd."

Ook hier een zal-ze-wel-of-zal-ze-niet-politiek! Zij heet voorts te zijn voor krachtige voortzetting van de arbeidswetgeving en sociale verzekering. In de praktijk is de christ.-hist, partij de meest konservatieve en militaristische partij, misschien na de anti-rev. partij. De orthodoxe hervormde dominees spelen er een hoofdrol in en als men de behandeling van de verschillende aan de orde gestelde vraagstukken nagaat zal men bespeuren, dat de christ.-hist. heeren meestal aan den konservatieven en reactionairen kant staan, al zijn er soms bevliegingen van eenigszins vooruitstrevenden aard merkbaar in woorden. Zoo sprak de heer Snoeck Henkemans bij de interpellatieSchaper Over de Juni-cirkulaire inzake woningbouw wel woorden van kritiek, maar toen het op stemmen aankwam, stemden allen tegen de motie-Schaper. Bij de grondwetsherziening stemden zij vóór het amendement op de internationale rechtspraak, de anti-revolutionairen tegen; maar veel geschiedt zooiets niet!

CHRISTELIJK-SOCIALE PARTIJ,

Dit is de partij van dr. v. d. Laar, die door veel en eindeloos «spreken blijkbaar een grootere partij wil worden, doch vrijwel steriel is wegens haar tweeslachtig standpunt. Men zal bij de stemmingen den heer v. d. Laar veelal bij de onzen vinden. Doch men late zich daardoor niet' misleiden.- Met Staalman heeft v. d. Laar gemeen: hevig klerikaal en scherp anti-socialistisch van beginsel. De leuze: Tegen de revolutie het Evangelie, wordt door hem uit den treure herkauwd. Bovendien is hij hevig anti-roomsch. De beginselverklaring luidt o.a. als volgt:

„Art. 1. De Christelijk-Sociale partij belijdt Jezus Christus als Verlosser en Koning, zonder Wien geen-ding gemaakt is, dat gemaakt is. Zij wil zoo alle terrein des levens voor Hem opeischen en God verheerlijken, doordat alle krachten, die in een Volk zijn gelegd tot Volte ontwikkeling en ontplooiing komen, Zijn naam ten prijs.

Art. 2. Me<t verwerping van de beginselen der revolutie vindt zij noch in den Volkswil, noch in de wet, noch in het staatswezen, noch in de Kerk, doch alleen in God de bron van het souverein gezag; terwijl zij anderzijds de souvereiniteit van Oranje eert, als onder de leiding Gods in onze geschiedenis gewordMl'

8

Sluiten