Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

115

CHRISTEN-DEMOKRATISCHE PARTIJ

gen, zonder samenwerking met ons? De Regeering - zou het meest verlegen zitten, als zij onzen steun in menig geval niet had".

CHRISTEN-DEMOKRATISCHE PARTIJ.

Dit is het partijtje van den heer A. P. Staalman.

De Christen-demokraten belijden, volgens hun beginselverklaring, de opperhoogheid van God Almachtig ook in den Staat en in zijn recht en wenschen zich te onderwerpen aan Zijn volstrekt gezag en aan Zijn alles beheerschenden heiligen wil.

Richtsnoer voor hunne staatkundige gedragslijn is alzoo niet alleen het verstand, de rede, het geweten, maar ook, en in de allereerste plaats, dat wat God in Zijn Woord heeft geopenbaard als Zijn wil ook voor 't volksleven. Enz.

De heer Staalman stemt dikwijls met de sociaal-demokraten, doch er is intusschen geen heviger socialistenhater dan deze man. In zijn program staat dan ook: „Zij verwerpen de klasseheerschappij, zoowel die eener revolutionaire demokratie als die eener revolutionaire aristokratie, en vragen van de Overheid gelijke bescherming der rechten en vrijheden van alle staatsburgers met krachtigen steun voor het zwakke en hulpbehoevende, zoowel op geestelijk als op maatschappelijk terrein".

De partij tracht dus tusschen de klippen van rev. demokratie en rev. aristokratie heen te zeilen, oefent daardoor steeds overal en tegen iedereen kritiek, doch heeft geen beteekenisvol standpunt in den grooten strijd onzer dagen.

In „christelijk" of liever kerkelijk fanatisme staat, de heer Staalman vooraan. Geen kabinet is christelijk of zuiver genoeg in de leer. De macht aan de Chr.-Dem. Partij zou beteekenen de ergste heerschappij van de orthodox-kerkelijke beginselen.

COMMUNISTISCHE PARTIJ.

De C. P. is de partij van hen, die in 1909 te Deventer uit de S. D. A. P. zijn gezet, wegens het weigeren van het .opheffen van „De Tribune", welk blad geregeld werd gebruikt voor de felste en illoyaalste kritiek op de S. D. A. P. en vooral. persoonlijk op hare voormannen. De uitgezetten richtten toen de „Soc.-Dem. Partij" op en ■doopten hun partij later, toen de Bolsjewistische revolutie in Rusland slaagde, in „Comm. Partij". Met en door de toepassing van het alg. kiesrecht en de evenredige vertegenwoordiging kwamen twee hunner, Wijnkoop en v. Ravesteyn, in de Kamer, wat hun niet belette, de S, D. A. P. wegens de totstandbrenging van deze kiesrechthervormingen te beschimpen. Eerst was ds. Kruyt als vertegenwoordiger der Christen-Socialistische partij in de Kamer, later werd dit partijtje verscheurd door tweedracht en toen bleef Kruyt maar zitten als kommunist, terwijl

Sluiten