Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

COMMUNISTISCHE PARTIJ

118

hun voornemen onuitvoerbaar was? Het was echter slechts een vooze uitvlucht. Zóó onzeker is de mogelijkheid van in staat van beschuldiging stelling niet, of een proef ware zeer wel te nemen geweest. Duys (en ook Schaper) hadden de heeren „revolutionairen" aangeboden, de vijfde handteekening te leveren en hen ook technisch te helpen. Zij hebben van dat aanbod geen gebruik gemaakt! Van Ravesteyn besloot zijn rede met deze woorden:

„Het is daarom, dat wij in deze tijden, nu de polsslag van de demokratie sneller heet te slaan, eischen, dat een wet in deze materie onmiddellijk zoo worde ontworpen, dat de politieke verantwoordelijkheid der Ministers in plaats van een fictie een werkelijkheid worde".

Maar waarom hebben die heeren dan desnoods zulk een wet zelf niet Ontworpen? Later heeft dat Schaper wèl gedaan eh ofschoon de Kamer er niet veel van weten wil, waren z ij toch verplicht geweest, dit te doen, met het oog op hunne belofte aan de kiezers. Trouwens, bij de behandeling in de afdeelingen van het ontwerp-Schaper (zie onder „M i n i sterieele verantwoordelijkheid") bleek, dat volgens vele juristen onze wetten wèl voldoende in de behoefte voorzien. De heeren deden echter wel wat anders! Van Ravesteyn zeide dienzelfden 10 Dec. '18 in de Kamer:

„Intusschen is de regeerwijze van het huidige ministerie wel is waar zwakker, maar vooral in de zoogenaamde revolutiedagen en in de met de levensmiddelenvoorziening samenhangende buitenlandsche en binnenlandsche aangelegenheden voor het arbeidende volk even noodlottig gebleken als die van de vorige r e g e e r i n g".

Welnu, ook deze ministers dus in staat van beschuldiging? Neen, maar 22 Okt. 1919 was het voorstel aan de orde om pensioens-maxima van de civiele ambtenaren te verhoogen. Voorgesteld werd ook, het max, pens, van de ministers te brengen van ƒ 4000 op ƒ 6000 (wegens de salaris-verhoogingen). De heeren v. Ravesteyn en Kolthek waren aanwezig en wat geschiedt? Zonder debat of hoofdelijke stemming (bladz. .194) wordt het voorstel aangenomen. Dus in plaats van in de kast, waar ze volgens de heeren behooren.... ƒ 2000 meer pensioen als ze zijn afgetreden!

Inzake de Arbeidswet (zie aldaar) krijgen we de volgende kapriolen:

2 Juli '19: Kolthek stelt het ontwerp aan de kaak als arbeidersbedrog. Het is volgens hem „een wetsontwerp, zoodanig ineengezet, dat den arbeiders de achturendag voor lange jaren onthouden zal worden en dat tegelijkertijd hun direkten strijd daarvoor belemmeringen in den weg zal leggen.,..." „Een poging om den strijd voor den achturendag tegen te gaan...." Dus een verrapd-wet!

11 Juli '19: De wet is zóó goed, dat Kolthek een amendement

Sluiten