Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

COMMUNISTISCHE PARTIJ

120

flikten, slechts de uitdrukking is van de gevoelde werkelijkheid voor eiken proletariër, onmiddellijk zou blijken een holle klank te zijn, ja meer, een wapen, dat zich tegen den gebruiker zelf zou keeren, zoodra het gaan zal om de verdediging van den vaderlandschen bodem tegen een vijand".

En verder, veel later, in 1911, dus slechts enkele jaren vóór den wereldoorlog, in hetzelfde tijdschrift:

„Handhaving der neutraliteit op de Wester-Schelde is dus het doel van hetgeen het ontwerp beoogt: de oprichting van een fort bij Vlissingen. Handhaving van de neutraliteit. Wat «rit dit zeggen? Indien het wil zeggen, dat een land in staat moet zijn om zich overal en te allen tijde met succes te kunnen verzetten tegen elke poging van een mogendheid, die in oorlog verkeert met een andere, om die neutraliteit te schenden, b.v. door troepen over het grondgebied van den neutralen staat te doen trekken, of, in ons geval, oorlogsschepen de Wester-Schelde te doen opvaren, op straffe van in den oorlog te worden betrokken, dan is ons land daartoe niet in staat, zoomin als eenig klein land, ja abstract gesprokén zoomin als Welke staat ook".

En dan vervolgde hij:

„De eenige mogelijkheid — behoeven wij het te zeggen — die er voor ons land bestaat die. materieele militaire macht te verkrijgen, is de invoering van een stelsel, waardoor het geheele volk weerbaar wordt, het middel, dat in het sociaal-demokratisch program staat aangegeven als een volksleger en dat Bebel en Liebknecht zooveel jaren geleden reeds aanbevalen als het eenig doeltrefende om werkelijk de neutraliteit van ons land te handhaven".

In De Tribune van 10 Aug. 1912, dus twee jaar vóór den oorlog, schreef zelf Wijnkoop:

„Nederland niet plat te laten trappen door een buitenlandschen vijand, hei is zeker een belang niet alleen van onze groote en kleine bourgeoisie, vooral ook van onze belangrijke agrarische bevolking, maar zeker zelfs van het proletariaat. Al zal het Nederlandsche proletariaat vooral van elke Europeesche oorlog, ook van een waar Nederland zorgvuldig buiten gehouden kan worden, de ellendige gevolgen in werkloosheid en vooral in duurder levensmiddelen ondervinden, toch brengt de oorlog waar Nederland zelf in betrokken zou worden nog veel erger ellende aan het proletariaat. En daarom mogen alle klassen in Nederland er belang bij hebben, dat ons land buiten eiken oorlog blijve — voor het Nederlandsche proletariaat geldt dit in de hoogste mate, in overeenstemming met het proletariaat internationaal".

En nog 24 April 1915 schreef in de „Tribune" Wijnkoop:

„Denkt „Opwaarts" werkelijk, dat wij naïevelijk meenen, dat als de Nederlandsche bourgeoisie nu eensklaps er toe overging het leger naar huis te zenden, de gevolgen daarvan niet waar-

Sluiten