Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

121

IN DB KAMER

schijnlijk zouden zijn de bezetting van ons land door een der groote mogendheden of de strijd tusschen de mogendheden op ons grondgebied met de daaraan onvermijdelijk} ook voor ons proletariaat verbonden materieele nadeejfcnir?.

Had dus de S. D A. P. in de Kamer tegen de mobilisatiekredieten gestemd, gewis zouden de kommunisten — en met meer recht! — die houding hevig hebben bekritiseerd. Nu deden zij natuurlijk het omgekeerde. Doch zelfs heeft een hunner leden, ds. v. Wijhe, zich 20 Oktober 1914 beklaagd bij het P.B., dat men hem niet mede gevraagd had om die houding in den lande te verdedigen". Hij schreef een briefkaart aan van Kuykhof, luidende als volgt:

„W. P.

Volgens uw cirkulaire inzake inlichtingen aan de afdeelingen over den stand van zaken en houding P. B. en Kamerfractie zullen de Kamerleden en de leden van het P. B. zich beschikbaar stelle» ivoor dit werk. Vermoedelijk op grond bierwa», dat zij onderlinge besprekingen hebben bijgewoond, die deze houding hebben vastgesteld. •

Aangezien le. het belangrijkste en meest prfncipieele dezer houding toch ook wel in onze organen gepubliceerd zal zijn en 2e. die sprekers, die van begin af aan zich volkomen met deze ontwikkeling van onze positie homogeen voelden, geacht kunnen worden deze situatie te begrijpen, dus ook te kunnen verdedigen en toelichten, en 3e. mogelijker- wijze behoefte bestaat aan een grooter aantal sprekers, 't zij aan een ruimere verspreiding van hen, ben ik zoo [vrij mij gaarne disponibel te stellen, om. in dat merk het aandeel te verrichten, dat men i. c. sub. 3e., mij zou meenen te kunnen opdragen.

Bij voorkeur in het Oosten van het land.

m. g. M. C. v. Wijhe."

Dat nu op het e.v. kongres der S. D, A. P. deze dominee bekeerd was, is hem niet euvel te duiden; wel dat hij ons over die vroegere houding hard vieL

Als in de Kamer op al deze houdingen werd gewezen, draaiden de heeren er wat om heen en trachtten zich te redden door onbeschaamdheid. Zoo sprak de heer Kruyt 16 Dec.i4919:

„Nog eens wil ik, al klinkt het ietwat kinderlijk, in het licht stellen, dat militarisme is: de georganiseerde geweldmacht, die | dienen moet om het kapitalisme te beschermen en te bandhaven; dat is ook de opvatting van den heer van Ravesteijn en van den heer Wijnkoop altijd geweest, en de citaten, welke de [ hater. Schaper geliefde aan te voeren, raken juist niet die, hoofd¬

zaak, en zii dienden slechts om de aandacnt ai te leiaen van

wat de haar van Ravesteijn in den aanvang heeft gezegd, name-

Sluiten