Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

COMMUNISTISCHE PARTIJ

122

lijk, dat de S. D. A. P, haar anti-militaristisch standpunt zoo totaal is vergeten, dat zij zich weerbaar en dienstbaar wil maken voor het kapitalisme.

Ik kan het hierbij laten, Mijnheer de Voorzitter, wij zullen op dit terrein elkaar nog wel eens ontmoeten". (Bladz. 980).

Zoo maakte hij zich er af. Maar in 1906 en 1911 was dat verdedigde volksleger toch ook een instituut „om het kapitalisme te beschermen", zooals het hier heet.

Diezelfde ds. Kruyt had een merkwaardige opinie over de manschappen tijdens de mobilisatie. 5 Nov. 1918 (bladz. 248) sprak hij in de Kanier hierover o.a. het volgende;

Kruyt ,Ik stapte in de tram naar Ittervoort Daar

in die tram hoorde ik hoe het ging met die militaire hulp, welke aan vluchtelingen werd geboden. Ik vroeg zoo langs mijn neus weg of die soldaten ijverig hielpen bij het instappen en inladen van .vluchtelingen. Het rond-Limburgsche antwoord luidde: dat kunt gij begrijpen, vooral wanneer er een vaandrig aan het hoofd staat; steken die mannen geen vinger uit naar die vuile pakken bagage; wat zij wel doen, zooals vanmorgen, is, dat zij ieder met een vluchtelingenmeid op de knie .'zitten. Daarvoor zijn zij wel vuil genoeg. Toen ik dat hoorde, dacht ik aan de onmisbaarheid van de militaire hulp, wanneer er in Nederland gastvrijheid moet worden geboden.

Toen dacht ik ook aan de soldaten aan de grens, die ik vier jaren lang persoonlijk heb bijgewoond, die moesten waken tegen de smokkelarij en die in enkele dagen zich wisten rijk te stelen aan de smokkelaars zelf; ook aan de soldaten, die op de hoeven de voorraden moesten opnemen en die bij de boeren in enkele uren hun zakken vulden.

De heer Duymaer van Twist: Hebt gij daar eenig bewijs van?

De heer Kruyt; Overvloedig, gij zult ze hebben. De heer Duymaer van Twist; Noem een feitl De heer Kruyt: Dat zijn de bezorgers van Nederlandsche gastvrijheid; terstond worden.... * De heer Beumer: Feiten noemen.

De heer Kruyt: De Haarlemmermeer moogt gij er straks wel eens op nakijken. Dan hebt gij feitenmateriaal genoeg.

Dat zijn de bezorgers van de Nederlandsche gastvrijheid, terstond ■ worden zij. lafaards, die zich aan de eer van vrouwen vergrijpen.

De heer Beumer: Waar is dat gebeurd?

De Voorzitter: De geachte spreker moet begrijpen, dat hij hier geen menschen moet beschuldigen, die zich hier niet kansen verdedigen, dat het niet aangaat een geheelen stand te beschuldigen.

De heer Kruyt: Ik zal u verder vertellen — omdat die zaak in onmiddellijk verband staat met mijn interpellatie — dat ik als ooggetuige heb moeten zien hoe vrouwen, oude mannen

Sluiten