Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

COMMUNISTISCHE PARTIJ

128

daarna om het broodrantsoen te verdubbelen — zeker van het graan, dat nog in Amerika zit, aan de andere zijde van de met mijnen bestrooide oceaan. Enzoovoorts! — Bijzondere vefhfelding verdient nog, dat de heeren kommunisten en Kolthek bij de grondwetsherziening op 9 Dec. '2fc; stemden tegen opneming van socialisatie- en medezeggenschap-artikelen in de Grondwet, onder warme instemming van den vrij-lib. prof. Visser van IJzendoorn! In dat opzicht bleef Kolthek solidair met Wijnkoop c.s.! Doch onder het boofdjniiliSocialisatie" kan men vhx den, hoe Wijnkoop Schaper wilde pressen voor een komm. motie te stemme», omdat zij socialisatie zou beteekenent Toen das vóór, later tegen socialisatie!

In het land. — Buiten het parlement was ook de houding onzer kommunisten merkwaardig, vooral ook wat betreft hun houding inzake diktatuur en partijdiscipline. Doch ook hun algemeene taktiek tegenover de arbeiders en anderen is benepen en dom.

en dom. Op het November-kongres 1921 te Groningen zei Ceton, dat „wqi'ttl'Vee.1 hebben geboomd en te weinig doen" en Wijnkoop gat dat toe, zeggende, dat de C. P. 12 jaren lang een kletspartij is geweest en nu een werkpartij moet wórden. Daarvoor is echter hun taktiek te dom.

De Hollandsche ezels. — De opinie der kommunisten elders is-, wat betreft liet oordeel over de Ned. kommunistMi, precies die van de sociaaldemokraten bier. In Het Volk van 25 Aug. 1921 komt de vertaling voor van een brief, door Karl Radek, den Russisch-Poolschen kommunist, aan het Duitsche partijbestuur gericht, van 7 April van dat jaar. Deze luidde voor een deel als volgt:

„Nu komt de kwestie Van Amsterdam. Hier hebben de menschen geen materiaal, niet eens de officieele uitgaven- van het Amsterdamsche sekretariaat. (Bedoeld is het Int. Vakverbond). Wees dus zoo goed alle materiaal te verzorgen, als ook, zoo mogelijk,' een handleiding bij het materiaal. De Hollandsche ezels (bedoeld zijn de Hollandsche kommunisten, Wijnkoop c.s.) zotten misschien iemand vinden die niet met een stok in den mist zondzwaait, maar een verslag over Amsterdam aan de hand van de feiten opmaakt",

„In zijn mededeelingen over het Moskousche internationale kongres in „de Tribune" — voegde Het Volk hieraan toe — doet Ceton, alsof de Hollanders, behalve mevrouw Holst daar met veel eerbied bejegend zijn, omdat hij verzekerd had, dat ze altijd zoo precies doen wat Moskou wil. Uit de minachting echter, waarmee Radek spreekt over „de Hollandsche ezels", die nog niet eens bruikbare inlichtingen over het I. V. V. kunnen geven, blijk wel dat de Moskouers over onze kommunistjes nog net zoo denken als bet vorig jaar, toen Wijnkoop door

Sluiten