Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

129

DE HOLLANDSCHE EZELS — KET GLAS WATER

Sinowjew afgeblaft werd met de waarschuwing, niet zoo radikaal tegen de toenmalige Duitsche links-onafhankelijken (Daumig enz.) te doen, omdat hij zelf in tien jaar nog maar 1500 man om zich heen had kunnen verzamelen".

Het glas water, — De geschiedenis van het glaasje water is niet van veel belang, doch als Wijnkoop die in en buiten de Kamer ontkent, met veel brutaliteit, mag toch herinnerd worden aan hetgeen tegen die ontkenningen in Het Volk van 17 Nov. 1919 nog eens door den betrokken verslaggever werd medegedeeld.

Op 13 Nov. '18 was er te Amsterdam een „revolutionaire" betooging, na een openbare vergadering in de Diamantbeurs. De verslaggever meldt: De stampvolle vergadering geraakte in heftige opwinding, toen de heer Wijnkoop als - voorzitter meedeelde, dat de militaire machthebbers hun onbeschaamdheid zóó ver hadden gedreven, dat zij den sekretaris van den „Soldatenraad" in hechtenis hadden genomen; en die opwinding steeg tot razernij, toen de heer Wijnkoop — na geschreeuw uit de vergaderingji „Naar de kazerne! Haal hem er uit!" — verklaarde: „Goed. Wij gaan demonstreeren en zullen niet rusten vóór onze kameraad bevrijd isl"

Toen volgde de meest ordelooze demonstratie met een aantel soldaten — waarvan enkelen beschonken waren — voorop.

Daarna de moordende salvo's uit de Kavalerie-kazerne, waarbij, zooals men weet, vier dooden en een aantal gewonden vielen. Toen.de eerste schoten in de middenmoot van den optocht vielen, liepen Wijnkoop, mevrouw H. Roland Holst en onder** geteekende aan den kop van den stoet bij de Muiderpoort. Nadat ik tevergeefs gepoogd had terug te gaan naar de plaats waar de schoten gevallen waren, nam ik mijn plaats naast W ij n k o o p weer in.

Ik sprak hem toen aan en zei; „Mijnheer Wijnkoop, ga in godsnaam met deze menschen niet verder, anders vallen er nog meer slachtoffers". Ik doelde daarbij op de militaire macht, die met het geweer in den aanslag, vóór de Oranje-Nassau-kazerne opgesteld stond.

Wijnkoop vond echter geen gelegenheid om mij te antwoorden, want op dat moment werd hij aangegrepen door eenige mannen, die in den hoogsten graad van opgewondenheid verkeerende, hem met-zachtzinnig door elkaar schudden en van hem eischten „dat hij nu zijn woord gestand zou doen en mee de kazerne bestormen om wraak te nemen op de moordenaars van de zooeven gevallen kameraden".

Toen keek de heer Wijnkoop hulpeloos om zich hen en vroeg met bevende stem óm een glas water. Mevrouw Roland Holst stond er luid snikkend bij en beet van kalmte op haar zakdoek".

Of nu anderen verklaren, dat zij het niet hebben gezien

9

Sluiten