Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

COMMUNISTISCHE PAKTIJ

130

— dat kan zeer goed in zulk een volksbeweging! —: deze verslaggever wordt door de redaktie van Het Volk als volkomen betrouwbaar aangemerkt en de ontkentenis van Wijnkoop zelf is van geenerlei waarde, daar hij alles liegen heet wat hem voor onaangenaams verweten wordt, met de stereotype verzekering, dat de beschuldiger „liegt" en „weet dat hij liegt"! Men dient hierbij ook te onderscheiden. De heer Kolkman zei ia de Kamer, dat W. water gedronken heeft. Dit is echter nimmer beweerd. — Deze gebeurtenis is ernstig te beschouwen wegens de rol, die deze menschen spelen met het lot eener opgezweepte en verleugende massa, waarbij in dit geval slachtoffers vielen.

De Kommune stichten! — De ernst van deze menschen komt nog uit in wat deze verslaggever aan het einde van zijn artikel mededeeld:

„En zelfs den volgenden morgen was de heer Wijnkoop nog niet heelemaal „bij". Want waar hij bijl bet ontbinden van de betooging vanaf de trappen van de Beurs zeide: „Mannen, morgenochtend om 9 uur komen wij hier op het Beursplein weer bijeen om de kommune te stichten,..." verscheen hij dien morgen op den vastgestelden tijd niet — vergat hij heelemaal de kommune te stichten! Ook toen zou „een glaasje water" hem geen kwaad gedaan hebben!"

Er waren trouwens slechts een 200 menschen aanwezig!

Vertrouwelijk stuk. — Wat hebben deze mannen gedaan om de schare of de „massa" om zich te. verzamelen? Daarover geeft opheldering een vertrouwelijk stuk, in Oktober of November 1921 in de Comm. Partij rondgezonden. Het stuk bleek, volgens het Groninger kongres van November, opgesteld door mevrouw Holst en dr. de Lange. De onderteekenaars zijn deels bekende figuren in de C. P. De volgenden hadden instemming met het stuk betuigd: van Bochoven, Arnhem; G. Böschen, Arnhem; E. Bouwman, Rotterdam; J. A. Brandsteder, Rotterdam; R. J. Brugman, Arnhem; Mevr. G. Buriks-v. L. v. d. H., Den Haag; J. M. M. Dercks,'Arnhem; H. W. Krop, Tiel; Dan. de Lange Jr., Utrecht; G. Mannoury, Amsterdam; Paschier, Arnhem; Perfors, Arnhem; J. Rogge, Amsterdam; Mevr. H. RolandHolst; M. C. van Wijhe, Bargem; P. Schut, Amersfoort; H. de Weerdt, Den Haag.

„Het zal U békend zijn", aldus wordt aangevangen, „dat de kommunistische arbeidersbeweging, zooals die in de Derde Internationale georganiseerd is- in het algemeen en in Nederland in het bijzonder, een kritieken toestand doormaakt. Vele beproefde strijders, die zich reeds jaren in onze gelederen bevonden, keeren ons den rug toe, het vertrouwen van andere dcelen der arbeidersbeweging, met name van de vakbeweging, in de geestelijke leiding' onzer partij is in het afgeloopen jaar

Sluiten