Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

131

VERTROUWELIJK STUK

eer ai- dan toegenomen. Noch de actie onder de jeugd, noch die onder de vrouwen, hebben tot nog toe in het Nederlandsche proletariaat weten wortel te schieten. Nog altijd staat onze partij geïsoleerd, zij heeft nog nooit het vertrouwen van de massa der arbeiders weten te winnen".

Na over de teleurstelling in Europa, door den stilstand der (févohitionaire beweging te hebben gesproken, zegt het stuk, dat ook de faktoren van achteruitgang liggen in de wijze van optreden van onze partijgenooten.... in de pers, in de vak-, vrouwen- en jeugdbeweging, en naar binnen in grootere en kleinere meeningsverschillen tusschen partijgenooten en partijorganen onderling".

„De fout, die in het algemeen aan dit optreden ten grondslag ligt, is het gebrek aan zelfdiscipline, aan zelfbeheersching en het gemis aan besef, dat elke actie, elke uiting van communistische zijden voor het proletariaat opvoedende kracht moet bezitten".

„On^e propaganda is over het algemeen te extensief geweest, terwijl de individueele scholing onzer partijgenooten geen gelijken tred gehouden heeft met de uitbreiding der partij, zoodat vele leden slechts door het bezit van een diplomaboekje en het betalen van contributie blijk geven van revolutionairen wil en communistische gezindheid. Ook heeft in vele afdeelingen, zelfs al gaat het ledental niet achteruit, een bedenkelijk verloop van leden plaats, waardoor de hechte kern van overtuigde en actieve communisten klein blijft. •

In alle conflicten binnen onze partij en binnen de grenzen der revolutionaire arbeidersbeweging is dit gebrek aan zelfdiscipline een der meest typische verschijnselen bij vele partijgenooten, die als. schrijvers en propagandisten der - partij naar buiten optreden. Het lijkt er soms veel op of de Tribune een vergaarbak is, waarin ieder zijn ergernissen tegenover de partijgenooten en min of meer geestverwante personen uit andere revolutionaire groepen kan kwijtraken, en het is slechts zelden, dat de redactie van haar recht gebruik maakt, om door een onderschrift de verantwoordelijkheid voor de een of ander persoonlijke of weinig zakelijke bestrijding van zich af te schuiven. Wij kunnen natuurlijk niet beoordeelen, in hoeverre vele stukken geweigerd of naar den schrijver ter verbetering teruggezonden worden. Wij kunnen alleen oordeelen naar hetgeen in de Tribune geplaatst wordt.

„Voor een deel moet de oorzaak van dit verschijnsel gezocht worden in het ontbreken van een in journalistiek en communistisch-wetenschappelijk opzicht goed onderlegden redacteur, die voor het dagelijksch redigeeren der Tribune zorg draagt en daarvoor aan het congres verantwoording schuldig is, voor een ander deel zou-het peil van ons blad verhoogd kunnen worden door een betere organisatie der in onze partij aanwezige intellectueele hulpkrachten, maar in de eerste plaats sullen de

Sluiten