Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

COMMUNISTISCHE PARTIJ

138

Het blijkt, dat men hem heeft meegenomen, omdat men dacht, dat hij een vreemdeling was.

De voorzitter konstateert, dat de ac ti e dus reeds resultaat heeft gehad.

Tusschen het eene bericht en het andere waren nauwelijks twintig minuten verloop e n.

Dit blij-eindend drama was waard gefilmd te worden\

Vakbeweging en kommunisme, — Op gezag van Moskou moeten er nu „cellen" gebouwd worden in de moderne vakbeweging. Onze vakbeweging is volgens hen „de gele", van' onderkruipers, maar thans moeten de kommunisten daar in toeden, het is te Groningen uitdrukkelijk bekrachtigd.

Op .het Groningsche November-kongres der C. P. werd een resolutie aangenomen, waarin het den partijgenooten ten plicht wordt gesteld:

le. zich in vakorganisaties te organiseeren; 2e. in elke vakorganisatie de leden van het kommunisme te doordringen; 3e. op dezen revolutionairen grondslag actie voor aaneensluiting van N. A. S. en N. V. V. te voeren; 4e. in elke vakvereeniging te ijveren voor aansluiting bij de Roode Vakinternationale.

Handelen wij, aldus v. Ravesteyn, naar deze resolutie, dan zullen wij den invloed op de massa winnen, dien wij nu nog missen. Passen wij niet op, dan kon het wel eens zijn, dat in Indonesië de revolutie eerder komt dan in dit land met zijn verdeelde. arbeidersbeweging, welke verdeeldheid de bron is harer Zwakte.

Bij de diskussie betoogde L. de Visser, dat men als voorwaarde voor de eenheid de aansluiting bij de Roode Vak-Internationale moet stellen. Zoo ondergraaft men het best de positie der „gele leiders". (Het Volk van 15 Nov. 1921).

Een mooie rol: de massa aftroggelen van andere organisaties, omdat men zelf onmachtig is om ze te werven! De „eenheid" door het zaaien van verdeeldheid! Na zich eerst bij het N. A. S. te hebben aangesloten, waar ze ook al in diskrediet komen, willen ze nu de „eenheid" der vakbeweging en ook dus in het Ned. Vakverbond treden.

In een hoofdartikel van de „Tribune" van eind Nov. '21 (zie Het Volk van 28 Nov.), legt L. de Visser uit, hoe het vakvereenigingsbesluit van het kongres opgevat moet worden.

„Naast de actie voor de eenheid der beide vakcentralen — zoo heet het — moet gevoerd worden een intense propaganda voor aansluiting bij de Roode Vak-Internationale van Moskou, dus tegen het gele I. V. V. van Amsterdam".

Aangezien Internationaal Vakverbond en Nederl. Verbond v. Vakvereenigingen precies hetzelfde is, het een juist even „geel" aan het andere is, beteekent dat dus,- dat tegelijkertijd moet

Sluiten