Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

COMMUNISTISCHE PARTIJ

140

hen gewenschte richting te drijven. Maar al wie in hun partij ijvert voor wijziging van de grondslagen waarop ze rust, die wordt er uitgetrapt, zonder vorm van proces".

Hoe die cellenbouwerij ontvangen wordt in het N. A. S., en wat dit gewoel teweeg brengt, bleek op het Groninger komm. kongres van Nov. '21. Wij citeeren uit het Volk-verslag dit; v

„Groningen zei, dat de invloed in het N. A. S., dien men nu vreest te verliezen, niet bestaat. Wij zitten in het N. A. S. op één nacht ijs. Wij worden daar ook bedreigd met uitwerping. Naar sommige vergaderingen moet men een boksbeugel meenemen! Maar eenheid mag onzerzijds niet bevorderd worden dan op den grondslag der Roode Vak-Internationale. Voor dat doel moeten door ons in het N. A. S. en in het N. V. V. kernen gevormd worden".

Reprimande in de Kamer. — Ter gelegenheid van de interpellatie-Wijnkoop inzake steun aan Rusland in Okt. 1921 had W. erkend, dat het Int. Vakverbond op dit gebied goed werk had gedaan. 20 Oktober verweet hem Kolthek nu het volgende:

... .Gij hebt in „De Tribune" — ik zou het kunnen voorlezen

— gescholden op degenen, die zich aan het hoofd plaatsen van die steunbeweging (n.1. voor de Oostenrijksche kinderen). Inzonderheid^ hebt gij er het Nationaal Arbeids-Secretariaat er een sterke grief van gemaakt, dat het met die I. V. V.-ers en N. V. V.-ers om steun voor die Oostenrijksche kinderen heeft gevraagd. En wanneer gij thans hier moet komen en erkennen, heer Wijnkoop, dat het 1. V. V. in dezen uw lof verdient voor zijn optreden in zake steun aan de hongerenden in Rusland, herinner u dan ook de gruwelijke scheldpartijen, die ge doorloopend in uw propaganda hebt ingevlochten tegen andersdenkenden en inzonderheid tegen het I. V. V. in zake zijn actie, nationaal en internationaal". (Bladz. 152).

De geest van Moskon. — Over de Derde Internationale spreken wij nader onder „Vakbewegin g". Hier zij er slechts op gewezen, dat de regeering in Rusland geruimen tijd met diamanten en andere edelegesteenten de heele arbeiderswereld hebben trachten om te koopen. Op de geheime konferentie van 3 Febr. 1920, te Amsterdam gehouden, werd de ontvangst van dat geld erkend. Wijnkoop ontkende in de Tribune met zijn gewone brutaliteit, dat de Sovjet-regeering dit had gedaan. Maar uit het geheime verslag van het Handelsblad (overgenomen in Het Volk van 16 Febr. '20) bleek, dat Rutgers verklaarde, „dat voor dit doel — n.1. het stichten van bureaux

— de sovjetregeering, in den vorm van diamanten, paarlen en edelgesteenten, twintig millioen roebel oude waarde, te zijner dispositie heeft gesteld, welke waarden echter nog niet in Nederland aanwezig zijn, zoodat hij daarover thans nog niet de beschikking heeft".

Maar zij zijn ongetwijfeld gekomen!

Sluiten