Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

141

HET LBUGENBLAD — TANENDE IMYLOBP

De slaafechheid aan Moskou bleek in de Comm. Partij weerzinwekkend te zijn. Inflktober 1920 hield de C. P. een kongres te Rotterdam naar aanleiding van de besluiten te Moskou, (/.ie Het Volk van 27 Okt. '20). Men sprak er den tweeden dag over het intrekken in het N. A. S. en het N. V. V. Een spreker wees op den Alg. Ned. Diam. Bond en over een „invloedrijk partij-

ÉeE°e n stem: Die bleef zelfs met Henri Polak aan één tafel

"Van Ravesteyn: Ook in den Typografenbond kan door de onzen gewerkt worden. (Tegenspraak). M a a r h e t moet; de stellingen van Moskou schrijven

het voor! u ,*

Van Leuven: De konsekwentie is dat wij gaan naar net

N. V V., maar dat willen jullie niet.

Van Ravesteyn: Dat is absurd. Wij zouden dan het IN.

A. S. moeten verlaten. De vraag is, of wij in de reaktionaire

vakvereenigingen kunnen werken.

Vele stemmen: Neen! ., £, ,

Van Ravesteyn: Maar Moskou schrijft het

voor: het moet!

Ziehier de afdoende argumentaties Moskou sctirtjft.het voor,

het moet! Men had er kunnen bijvoegen: het betaalde ervoor! Men gevoelt intusschen de scheefheid van positie, waarin de

C. P. komt onder deze omstandigheden, zoo die kommandos

komen van een regeering, die naar het kapitalisme

terug marcheert, hoe dolzinnig haar .kommunisme dan ook

was!

Het leugenblad, — De Tribune staat steeds vol met beweringen over de leugenachtigheid van Het Volk. Alles tegen Rus' laad, tegen de C. P. enz. is „gelogen" en Het Volk ..weet dat het dan liegt. Een opfrisscher voor de heeren was dus het getuigschrift, dat „De Vrije Socialist" van begin Nov. 1921 aan de „Tribune" g af. Het luidde:

Het doet ons zonderling aan als iemand zich kwaad maakt als er gezegd wordt dat „De Tribune" liegt. Dat afschuwelijkste aller dagbladen liegt van den kop tot de laatste regel advertentie". (Zie Het Volk van 5 Nov. '21).

Tanende invloed. — Uit het vermelde stuk van mevr. Roland Holst as. blijkt, reeds, hoe de dames en heeren zelve begrijpen, : dat hun beetje invloed nog tanende is. Kolthek, die ze door en door kent, omdat hij er mee samenwerkte en ter dege volgt, schreef daaromtrent in „Recht voor Allen in Nov. 21 (zie riet Volk van 28 Nov.):

,,'t Is 'n raar soort menschen, de bolsjewiki, een bastaarasoört, of 'n pathologische afwijking. • M . ,

Gelukkig voor de Nederlandsche arbeidersbeweging is hun

Sluiten