Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

COMMUNISTISCHE PARTIJ

142

invloed en beteekenis op den gang van zaken thans verdwenen. De absolute mislukking van de bolsjewistische taktiek in Rusland, verergerd nog door hun kleven aan de regeeringszetels, de slingerpolitiek der Hollandsche K. P. in en huiten de Kamer, hun zeifmoordtaktiek in vakbeweging, — dat alles moet arbeiders met een klein beetje gezond verstand van deze partij vervreemden".

Van de 10 kleine nikkertjes. — De kommunist W. van Leuven schreef in zijn brochure „Breed Marxistisch klasse-inzicht?" verschenen in 't laatst van Aug. '21, over de uittreding van vele kopstukken uit de C. P., door de onverdraagzaamheid van de leiding.

„Wij willen hierbij in de herinnering terugroepen dat Saks van 1909 tot 1915 tot onze partij heeft behoord. En dat hij tóen* tengevolge van een botsing met de Redaktie van de „Tribnnfe", wegens beknotting van de rechten van het Vrije Woord en de kritiek, eruit is geraakt. Dat was toen een zeer groot verlies voor de partij — het eerste. Maar sindsdien zijn we nog vele anderen kwijtgeraakt. Mevr. Roland Holst (ja, ook die), Pannekoek, Gorter, Sneevliet, om de minderen en de eindelooze rij van minder notoire gevallen maar niet te noemen. En allen om dezelfde reden, omdat er tusschen hen en de partij een beletsel werd opgetrokken voor het onbevooroordeelde verkeer over en weer. Doet deze gang van zaken in onze zielig kleine partij niet denken aan het rijmpje van „de tien kleine nikkertjes"? Telkens krijgt er één een ongeluk en dan is er weer een minder. Saks was het eerste nikkertje dat sneefde. Toen waren er nog maar negen. Enz. enz. Twee blijven er goddank altijd over".

In Indië is het met den gang der C. P. al niet beter gesteld. Sneevliet en Brandsteder bedierven er wat ze konden, met hun dogmatisch gedrijf. Het sociaal-dem. weekolad „Het Indische Volk" schreef (overgenomen in Het Volk van 19 Aug. 1921):

„Nu het kommunisme geleidelijk uit de arbeidersbeweging wordt gebannen, laat het een chaos na.

Eerst hebben wij dat gezien in de Vakcentrale, die het in het laatst van de vorige maand buiten de deur heeft gezet. Thans vergadert te Djokja de Pandhuisbond en het eerste punt van bespreking was de verderfelijkheid der kommunistische aktie. Abdoel Moeis en Reksodipoetro gingen uitvoerig het optreden der Indische bolsjewisten na en konstateerden, dat overal waar kommunisten zich ingedrongen hadden, scheuring en tweedracht was ontstaan.

Tjokrominoto zei het nog sterker. Kommunisme, betoogde hij, is vergif voor de Inlandsche beweging

Aan het einde der vergadering werd met bijna algemeene stemmen een motie aangenomen om de kommunisten uit te

Sluiten