Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DBMOKRATISCHE PARTIJ

146

lijke zegepraal over het bolsjewistische kommunisme is, dat is de les, die het Hölz-proces ons allen heeft bijgebracht. Hier dreigt het nijpendste gevaar. Onverbiddelijk en volkomen moeten de bolsjewistische Hölz-methoden uitgeroeid worden" fZie het Volk van 7 Juli '21).

Een Fransen kommunist, Frossard, partij-sekretaris, die met Cachin in Moskou was, uitte zich begin Mei in de Humanité over het mislukken van het kommunisme in Frankrijk. Hij schreef over de taak der organisaties op de volgende wijze:

„Zij zullen moeten bedenken, dat er onderscheid is tusschen drukte maken en daden doen. Revolutionaire partijen hebben het recht en den plicht hun kansen te berekenen en hun uur te kiezen. Zij zouden hun gezag voor altijd verspelen, zij zouden de historische taak onwaardig zijn welke hun wacht, indien zij zich lieten drijven door gevoelsaandoeningen en opwellingen van het oogenbKk. Het is gemakkelijk parolen uit te geven, maar als zij vallen te midden van een algemeene onverschilligheid, maken zij de stellers belachelijk. En wanneer zij slechts gevolgd worden door een handvol voormannen, altijd dezelfden, tdt ieder offer bereid, is de uitkomst, dat verstoord wordt wat met zooveel moeite is opgebouwd. Kostbaar bloed zou wellicht, maar te vergeefs, gestort zijn, want ook de schoonste wanhoopsdaden kunnen de beweging niet versnellen. Een beweging kan niet plotseling worden gemaakt. Zij moet uit de massa zelf voortkomen". (Het Volk van 11 Mei '21).

In Engeland is ook een oogenblik van geestdrift voor het bolsjewisme geweest. Na een plaatselijk onderzoek in Rusland van eenige arbeiders-leiders is die zeer bekoeld en thans gering. Zoo gaat het in alle landen.

DEMOKRATISCHE PARTIJ.

Noch de Vrijheidsbond, noch de Vrijz. Dem. Bond schijnt sommige niet-klerikale demokraten te voldoen. Althans werd 15 Nov. 1921 te Amsterdam opgericht de Demokratische Partij, waarvan als voorloopig doel werd vermeld het bevorderen van de toepassing in Staat en Maatschappij der demokraHsche beginselen. Daarvoor acht zij noodig het brengen in één politieke organisatie van demokratisch gezinde Nederlanders, van verschillende godsdienstige richtingen en het verbreken van de tegenwoordige onjuiste politieke scheidingslijn, voor zoover deze nog wordt beheerscht door de z.g. „antithese". Met het oog hierop is aan het voorloopig bestuur machtiging gegeven om, indien dit daarvoor het oogenblik gekomen acht, te onderhandelen met andere politieke partijen en groepen, ter bereiking eener samenwerking in een of anderen vorm.

Als hoofdlijnen van het partijprogram werden vervolgens aangewezen:

Sluiten