Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

147

DBMOKRATISCHE PARTIJ

1. Ontwapening van Nederland behoudens de verplichtingen, welke door Nederland worden aanvaard als lid in den Volken* bond. In afwachting van het vaststellen van deze verplichtte-; gen geen reorganisatie van leger en vloot, welke vermeerdering van persoonlijke en financieele lasten ten gevolge zal hebben: bezuiniging op onze defensiemiddelen enz.

2. Handhaving van ons vrij-handelsste^wJiEi

3. Publiekrechtelijke- en privaatrechtelijke-, maatschappelijke- en economische gelijkstelling van man en vrouw.

4. Ernstige bezuiniging in de huishouding van rijk en gemeenten.

5. Nadere regeling der financieele verhouding tusschen rijk en gemeenten, waarbij regeling der vergoeding aan de gemeenten van de uitgaven, door haar gedaan in het algemeen rijksbelang.

6. Verwerping van de theorie der soc i'Wl* satie. Regeling van de medezeggenschap der werknemers (zoowel intellectueele- als handenarbeiders) in bedrijven, voor zoover noodig door wettelijke maatregelen.

7. Doeltreffender maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.

8. Premievrij staatspensioen, afgescheiden van de Invaliditeitswet, voor alle Nederlanders beneden een bij de wet te bepalen inkomensgrens en boven een bij de wet te bepalen leeftijdsgrens.

Geen vermenging van armenzorg met sociale voorzorg.

9. Erkenning van Oost-Indië als zelfstandig autonoom deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Overbrenging van het zwaartepunt van regeering en wetgeving in Indische aangelegenheden naar Indië zelf.

Ruime uitbreiding van de medezeggenschap der bevolking van Indië in wetgeving en bestuur. Versterking der positie van den Volksraad. Bestrijding der meening, dat verschil van landaard of religie criterium zou mogen zijn voor het toekennen van rechten of het opleggen van plichten op publiekrechtelijk gebied.

Ontwikkeling der minerale rijkdommen van Indië alléén in het belang van Indië zelf.

Krachtige verbeteringen op het gebied van onderwijs en volksgezondheid.

10. Maatregelen ter bevordering van snelle ontwikkeling van Suriname en Curaeao.

Het onder 6 medegedeelde toont reeds aan, dat ook deze partij een politieke groep zal worden zonder andere perspektieven dan eenige hervormingen op den bestaanden grondslag van het partikuliere kapitalisme. Van demokratie op ekonomisch terrein is geen sprake. Alleen in de ontwapeningsleuze schuilt nog eenige frischheid als basis van een politiek program, al zijn er onder de andere vermelde punten ook een aantal wettschens-waardige zaken.

Sluiten