Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

149

PLAATSELIJKE KEUZE

bis werd bepaald, dat aan de Kroon daartoe een voorstel kan worden gedaan:

a. door den gemeenteraad; •

b. door een v ij f t i e n d e deel van hewrote op de geletende lijstJ'der) kiezers voor den gemeenteraad zijn geplaatst. STlaé onder b bedoelde voorstel zou echter slechts geldig zijn, wanneer bij eene daaromtrent gehouden geheime Stemming, waartoe allen, die op de lijst der kiezers voor den gemeenteraad zijn geplaatst, worden opgeroepen, ten minste dne vierden van hén, die aan de stemming deelnamen, zich voor de indiening van het voorstel zouden verklaren.

Wanneer echter een voorstel, als onder b bedoeld, strekt om een besluit der Kroon, voor vijf of meer jaren genossen in te [trekken of wel te wijzigen in den zin van vewuuning van de : gelegenheden tot verkoop van sterken drank, dan zon het reeds als geldig beschouwd l^Orden, wanneer de gewone meerderheid van hen, die aan de stemming deelnamen, zich voor de indiening daarvan verklaart.

Overigens waren er eenige aanvullende bepalingen opgenomen. Zóó, dat de vergunninghouders van voor 1904 schadeloos zouden worden gesteld.

De voorstellers beriepen zich op het verzoekschrift, van 600.000 mannen en vrouwen boven de 25 jaren, 20 Nov. 1914 de koningin aangeboden. Dit verzoekschrift strekte:

aan de mannen en vrouwen van 23 jaar en ouder in eene plaats gelegenheid te geven, bij stemming zich uit te spreken over beperking of opheffing der inrichtingen voor drankverkoop („vergunningen", of „vergunningen" èn „verloven ) ter plaatse; . , ,

en, wanneer s/t der uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaart en de Regeering daartoe geen bezwaar heeft, tot die beperking of opheffing worde overgegaan.

Sedert verklaarden er zich ook vele katholieken voor, die in 1914 nog niet zoover waren.

20 en 21 April 1921 werd dit voorstel in het openbaar behandeld. Het werd fel bestreden door leden, die zich verzetten tegen den dwang, op anderen uit te oefenen, door de geheelonthouders, en voorts op grond van de ervaringen in andere landen, waar ontduiking en smokkelarij op zulk een wet inbreuk maken. Daartegenover werd door Suze Groeneweg het ontwerp ■ vooral verdedigd op het motief, dat de opbare verleiding moet worden weggenomen. Schaper verdedigde het ontwerp óm Zijn gematigdheid — slechts gedistilleerd wordt ver[ boden —, doch voorts vooral op grond van de demokratie.

Den gemeentenaren moet dat recht gegeven worden, al zou hij I niet onder alle omstandigheden vóór verbod stemmen.

De heer Abr. Staalman stelde voor, dat niet 3k van de kiezers die aan de stemming deelnamen, zouden beslissen, * doch »/• van alle kiezers. Dit verzwakkende amendement

Sluiten