Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DRANKBESTRIJDING EN DRANKWET

150

werd verworpen met 49 tegen 20 stemmen. Vóór stemden leden van alle Wirtijen van meer dan een lid sterkte, behalve sociaaldemokraten en kommunisten (bladz. 2172). Een amendementAbr. Staalman om alle vergunninghouders bij opheffing der vergunning schadeloos te stellen, en niet slechts die van voor 1904, dus ook hen, die van na 1904 er op konden rekenen, dat hun recht zou worden vervallen Verklaard volgens de geldende Drankwet, werd verworpen met 44 tetfen 24 stemmen. Tegen alle sociaal-demokraten en kommunisten; voor weer leden van alle beduidende fracties.

Het wetsvoorstel zelf werd 21 April 1921 aangenomen met 39 tegen 29 stemmen. Alle sociaal-demokraten en kommunisten stemden voor, benevens de katholieken Bulten, Hermans, v. Schaik, v. d. Bilt, v. Rijzewijk, Kuiper en Engels; de anti-revolutionairen Voort v. Zijp, v. d. Molen, Zijlstra, D. v. Twist, Scheurer, Smeenk, Rutgers en Schouten; de chrit&Hs» torischen Gerretson, v. Veen, Weitkamp, Bakker en Schokking; voorts A. P. Staalman. Onder de tegenstemmers waren alle vrijz.-demokraten en alle vrijheidsbonders; de katholieken Wijnbergen, Reijmer, Nolens, v. Rfjckevorsel, ^Stulemeijer, Wij* kerslooth, Poels, Sasse v. IJsselt, Wintermans, Deckers, Fleskens, v. Dijk en Kooien; de anti-revolutionairen Monté ver Loren, Heemskerk en Colijn (bladz. 2176).

20 April '21 werd tevens een 2 Dec. 1919 ingediend wetje zonder hoofdei, stemming aangenomen, waarbij, in art. 1 bepaald werd, dat verstaan wordt onder „sterken drank" drank, die op honderd maatdeelen meer dan tien maatdeelen alkohol bevat bij een warmtegraad van vijftien graden van den honderddeeligen thermometer.

Wijn, die bij den genoemden warmtegraad op honderd maatdeelen niet meer dan twee en twintig, alsmede vruchtenwijn, die bij dien warmtegraad op honderd maatdeelen niet meer dan vijftien maatdeelen alkohol bevat, worden niet als sterke drank beschouwd.

Onder „wijn" wordt verstaan den alkoholhoudenden drank, die bereid is uit het sap van wijndruiven, met dien verstande, dat het alkoholgehalte in het algemeen slechts een gevolg mag zijn van alkoholische gisting.van het druivensap, doch bij bepaalde soorten ook veroorzaakt mag zijn door in het land van oorsprong toegepaste aanvullende of bijzondere technische bewerkingen, voor zoover deze bewerkingen aldaar bij de bereiding der betrokken soort gebruikelijk en wettelijk uitdrukkelijk geoorloofd zijn.

Voorts werd bepaald, dat voor de toepassing der wet met stekken drank gelijkgesteld wordt iedererdrank, die op honderd maatdeelen méér dan vijftien maatdeelen ialkóhol bevat bij een warmtegraad van vijftjfn graden van den honderddeeligen thermometer, met uitzondering van wijn, die bij genoemden

Sluiten