Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DUITSCHE EX-KEIZER EN -KROONPRINS

152

Minister Ruys gaf 20 Nov. een geruststellende verklaring. Het eeuwenoude asylrecht in Nederland zou worden geëerbiedigd (ook de sociaal-demokraten weigerden later, mede te Werken tot de uitlevering van Wilhelm II aan de ent e n t e-m o g e n d h e d e n), maar hij voegde er aan toe:

„Dit neemt intusschen niet weg, dat het de plicht is der Regeering er ook in dit geval nauwlettend op toe te zien, dat van de gastvrijheid geen gebruik worde gemaakt dat verkeerd of schadelijk Ivoor ons land zou kunnen zijn.... De Regeering heeft intusschen reden te vertrouwen dat bij den ex-Keizer en zijn omgeving het besef zal leven, dat het ook in hun belang is zich tijdens hun verblijf alhier naar die eischen te richten en zelfs den schijn te vermijden alsof hun tegenwoordigheid hier te lande aan politieke actie dienstbaar zou kunnen worden gemaakt". (Bladz. 468).

17 Maart 1920 interpelleerde Schaper over de bewaking van den ex-keizer. Hrj. herinnerde aan de verzekeringen van Nov. '18 en wees er nu op, dat ook min. v. Karnebeek had verzekerd, dat de bewaking goed zou zijn. Maart 1920 was de kontra-revol. beweging in Duitschland gaande, buitenlandsche bladen uitten hun bezorgdheid. Men hoopte in reactionaire kringen op den keizer. De burgemeester van Renen had op zijn verjaardag met den ex-keizer gedineerd! Schaper vroeg daarom:

le. Waaruit bestaat de bewaking van den gewezen Duitschen keizer en den voormaligen kroonprins ?

2e. Weke maatregelen heeft de Regeering getroffen opdat deze personen niet in verbinding staan met of de leiding hebben van de kontra-revolutionaire beweging in Duitschland?

3e. Welke plannen heeft de Regeering om het verblijf van den ex-keizer hier te lande definitief te regelen?

De minister van binnenl. zaken antwoordde zeer weinig, en was slap, blijkbaar wat bevreesd.

„De voormalige keizer", sprak hij, „heeft aan de Regeering de verzekering gegeven, dat hij zich van alle politieke actie zal onthouden en ons land dientengevolge geen politieke moeilijkheden zal berokkenen"....

„Bij Koninklijk besluit van 16 Maart 1920 is aan den voormaligen keizer als gebied, waarbinnen hij verblijft, een gedeelte der provincie Utrecht aangewezen.

Wat den voormaligen kroonprins betreft, is in overweging, of gelijksoortige aanwijzing van verblijfsgebied op het eiland Wieringen zal plaats hebben.

Sedert November 1918 is aan politiebeambten opgedragen, met het oog op de buitengewone omstandigheden, in de gemeente Amerongen en op het eiland Wieringen voor bizondere bewaking zorg te dragen". (Bladz. 1625).

Doch die bijzonderheden ontbraken. Ook Duys nam deel aan het debat en vroeg o.a.:

Sluiten