Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

157

DITRTBWET

kollegc's geen rechters behoeven te zijn in den zin van art. 153 e.v. der Grondwet. Het zijn menschen, die in het algemeen belang optreden, zonder in hun gestie gebonden teo zijn door juristerij. Maar daar komt de storm der meest weeë reactie los. De firma Marchant-v. Rappard-Treub komt in het geweer en... de regeering siddert. Of wel, zij- stelt zich aldus aan! En dan bevalt zij in eens van een nota van wijziging, waardoor aan het ontwerp eigenlijk een heel ander karakter wordt gegeven. De Hooge Raad der Nederlanden wordt er in gehaald en die zal zijn zegen over de beslissingen van den duurteraad moeten Beven. Het approbatiestelsel wordt aldus in de wet gebracht, ■en wel met behulp van een zuiver juridisch lichaam, dat daardoor allerminst is geschikt en geoutilleerd. Natuurlijk bij de juristen nu opnieuw gebrul over inkonsekwentie en onbeholpenheid, en in dezen niet zonder grond. Maar om de komedie te volmaken, schrijft de Hooge Raad een gewichtigen brief, waarin dit achtbaar kollege met klem van redenen verzekert, Pat het niet in staat is en geen lust<heeft om deze korveeén le volbrengen. Daar zit de regeering, en verzoekt uitstel van de behandeling der wet om met de kommissie van rapporteurs nader overleg te plegen!"

18 Maart wordt dan de behandeling voortgezet. Het amend.Marchant werd verworpen met 37 tegen 26 stemmen. Vóór stemden Braat, de vrijz.-demokraten, de vrijheidsbonders, met de christ.-hist. Lohman, dr. Schokking, de Geer, v. Veen, en de Katholieken Kolkman, v. Vuuren, Reijmer, Swane, Wijkerslooth, Rooien en Sasse v. I jsselt. Art. 3 zelf werd dien dag aangenomen .met 37 tegen 27 stemmen. Mèt de voorstanders van het afbrekende amendement-Marchant stemden nu tegen bet artikel de kommunisten, met de vrijheidsbonders en de reactionaire chri»t»-historischen en enkele katholieken, n.1. v. Vuuren, Wijkerslooth, Kooien, Sasse en Reijmer (bladz. 1661).

Verschillende lotgevallen van het ontwerp kunnen verder worden overgeslagen. Ej

Een amend.-Marchant op art. 24 e.v., om den heelen „rechte; r> winkel er in te halen, zoodal advokaten er meer tusschen konden komen om den woekeraar door de mazen der wet heen te halen, werd 18 Maart '20 aangenomen met 33 tegen 20 stemmen, de sociaal-demokraten, kommunisten en de kath. Kuiper, Haazevoet, Dekkers, H. Hermans, v. Schaik,,Rijckevorsel en Bulten tegen (bladz. 1674), 23 Maart wordt echter het amend.-Sannes, om de kollektieve arbeidskontrakten er uitdrukkelijk uit te halen, verworpen met 52 tegen 22 stemmen. Vóór alleen de sociaaldemokraten en kommunisf'ten (bladz. 1697). Ook de christelijke arbeiders-afgevaardigden lieten ons'in den steek.-Hiermede was voor ons het ontwerp veroordeeld. De heeren waren vooraf gewaarschuwd, wie het ontwerp wezenlijk wilden, hadden ons amendement moeten aannemen. Nietu'jdat wij ook niet tegen loonwoeker zijn, doch

Sluiten