Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEMEENTE-POLITIEK

162:

toch grootendeels naar de toekomst worden verschoven, de drang naar zuinigheid en naar het voorkomen van overbodige uitgaven wordt verzwakt. Welke ontzaglijke sommen hebben bijv. Oorlog en Marine nog na het tot stand komen van den wapenstilstand verslonden?"

Dit amendement werd 8 Januari '20 met 58 tegen 24 stemmen verworpen (bladz. 1242 Hand.) Vóór alleen de sociaal-demokraten, de kommunisten en de vrijz.-demokraten. Het ontwerp zelf werd met 58 tegen 25 stemmen aangenomen. Tegen dezelfden, die vóór het amendement hadden gestemd en bovendien de toenmalige Ek. bonder Abr. Staalman (bladz. 1243).

Er wordt van deze gedwongen — en half gedwongen — leeningen gezegd, dat zij verkapte heffingen ineens van de vermogenden zijn, daar bij den stijgenden rentevoet de koers spoedig beduidend daalt en dus het geleende ook in waarde afneemt» Doch, al is dit niet geheel zonder grond, het geldt alleen voor bezitters, die eens een stuk verkoopen moeten en zoolang de algemeene rentestand niet wederom daalt. Wie de schuldvotderingen bewaard heeft er een vaste en straks wellicht betrekkelijk hooge "rente aan. De natie wordt met deze politiek in ieder geval meer en meer schatplichtig dan de bezitters.

GEMEENTE-POLITIEK.

De gemeente is een zeer voorname faktor in ons staatswezen Er kan op dit terrein aardig wat gedaan worden voor den arbeider. De verovering der politieke macht zonder de zegepraal in de gemeentebesturen is een onzinnigheid. Doch omgekeerd is de verovering van een gemeentebestuur door de sociaaldemokraten nog op geen stukken na de verovering van de politieke, macht. De gemeente is slechts een cel in ons staatslichaam en is van het geheel al te afhankelijk. Deze afhankelijkheid is gelegen in de staatsrechtelijke overmacht van het Rijk, krachtens de Grondwet en de Gemeentewet, voorts in de ekonomische beperktheid van het gemeente-gebied en bovenal ook in de financieele omstandigheden. Kan op sociaal terrein veel in de gemeente geschieden, socialisme in strikten zin in een enkele gemeente is natuurlijk onmogelijk. Onmogelijk is ook een volledige demokratische belasting-heffing gelijk op met andere gemeenten, omdat de welvaart en de rijkdom zoo ongelijk zijn verdeeld. Praatjes van tegenstanders over de roekeloosheid op iinèntieel gebied door gemeentebesturen, gebaseerd op de hoogeagemeente-belastingen, zijn dan ook doorgaans louter praatj«Ê«Eén duidelijk voorbeeld daarvan gaf een medewerker uit Drente in „Het Volk" van 31 Dec. 1921, toen de botte plattelander' Braat in genoemde provincie beweerd had, dat de rtSeffijkfedéh der gemeenten op geldelijk gebied voortspruiten uit dë 'SoBiaal-demokratische politiek. De schrijver nam twee plattelandsgemeenten: Uskwert op de vette Groninger klei en Diever op de ;acnrale Drentsche zandgronden. Uskwert heeft

Sluiten