Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

163

GEMEENTE FINANCIËN

een soc.-dem. meerderheid en twee soc.-dem. wethouders. In Diever bestaat geen af deeling der S. D. A. P. en zit in den raad geen enkele vertegenwoordiger der arbeidersbeweging.

Ziehier nu de gemeentebelasting, die in deze gemeenten moet worden betaald gedurende het loopende jaar, door gezinnen met twee 'kinderen, naar de hierbij genoemde jaarinkomens:

Uskwert. Diever. ƒ 1000.— ƒ 2.— ƒ 36.—

„ 1500.— „ 15.— „ 72.—

„ 2000.— „ 36.— „ 108.—

„3000.— „ 84.— „180.—

„5000.— „180.— „324.—

Diever heeft een zeer slechte regeling; ƒ 500 aftrek voor noodzakelijk levensonderhoud, in het geheel geen kinderaftrek en geen progressie!

„Een betere regeling zou echter weinig baten, want het aantal goede inkomens is zeer gering en hoogere inkomens dan ƒ 5500 komen niet voor. Daarnaast dient nog vermeld, dat Uskwert op de ongebouwde en gebouwde eigendommen resp. 10 en 10 opcenten heft en Diever 20 (het maximum) en 80 (het maximum). Verder, dat Uskwert geen opcenten heft op vermogens- en personeele belasting en Diever resp. 100 (maximum) en 100 (het wettelijk maximum 80 mag alleen worden overschreden wanneer de opcenten op de grondbelasting tot het maximum zijn opgevoerd!)" Aldus de schrijver.

Dus: de soc.-dem. gemeentepolitiek in Uskwert voorkwam wel een al te zware belasting der kleine lieden, maar geen water, behalve dat van een goede en eerlijke Rijkspolitiek, wascht van de zee, dat in Diever de kleinen zwaarder moeten worden belast, eenvoudig omdat er naast vele behoeften gebrek is aan gegoeden om flink gemeentebelasting op te brengen.

Gemeenteiinanciën. — Sedert jaren zitten de gemeenten in het gedrang ten aanzien van hare financiën. Eensdeels waren zij te beperkt in haar gebied van belastingheffing, maar anderdeels was de klacht, dat zij te weinig van het Rijk uitgekeerd kregen, terwijl het Rijk haar steeds meer lasten oplegt bij de uitvoering van wetten. De groote gemeenten vooral verkeerden in moeilijkheden. Zij moeten veel uitgeven voor politie, armenzorg, krankzinnigenverpleging, voor onderwijs enz. en het Rijk strijkt de meeste belastingen op, terwijl de uitkeering te gering is. Wel moest het gebied der belastingheffing worden uitgebreid, doch de gemeentebesturen komen toch telkens weer bij ongeveer dezelfde ingezetenen terecht en afdoende kan dit dan ook niet heioen. Moest dus eensdeels de gemeentel, belastingwetgeving worden verbeterd, anderdeels was noodig, dat de finantieele verhouding tusschen Rijk en gemeente zou worden verbeterd.

Sluiten