Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

167

GEMEENTE-BELASTINGEN

Op voorstel van den vrijh. bonder Drion werd 29 Okt. 20 het artikel (242b) in stemming gebracht, dat een heffing wilde gestaan op bouwterreinen enz. Dit artike werd aanéeafr 4 en met 52 tegen 11 stemmen. Tegen de kathlfJuten, dejtfsjkerslooth, Bulten, v. Groenendael, Bomans en Rooien, de christ.hist v. Veen, en de Vrijh. bonders Drion, Dresselhuys, v. Doorn -en ter Hall (bladz. 208).

Bii art. 242e, zakelijke helasting op het bedrijf stelde de minister voor, winkels, kantoren en stations uit te sluiten van de heffing. Hiervoor zagen J. ter Laan en v. d. Tempel geen voldoende redenen, waarom zij voorstelden, die woorden te schrappen. Er was geen reden om grOoto warenSuizen b.v. vrij te stellen en Meme'tojverheidsbednrvan te treffen Ook werd voorgesteld, om niet slechts van bedrijven boven 10 doch reeds boven 5 arbeiders belasting te heffen. Het eerste amendement, waaruit de stations waren weggenomen, werd 2 Nov. '20 aangenomen met 54 tegen 24 stemmen. Tegen de katholieken Arts, v. Vouten, Engels, Deckers, Kolkman, v. Wijnbergen, Bongaerts, Nolens, Fleskens, v. Groenendael, Fruytier, Juten, Swane, v. Sasse en Kooien; voorts de anti-rev. Beumer en Rutgers; de christ-hist. de Geer, v. Veen, Snoeck Henkemans, Lohman; en de vrijh. bonders Drion, van Rappard en Dresselhuis (bladz. 332).

Het 2e amendement Ivan 10 op 5 arb.) werd verworpen met 46 tegen tegen 32 stemmen. Vóór de sociaal-demokraten. kommunisten, vrijz.-demokraten, de anti-rev. Smeenk, ver Loren, SchOttlen, Rutgers, de Wilde, Colijn; de katholieken van Rijckevorsel, v. Dijk, v. Schaik en de vrijh. bonders Lely en v. Doorn. Na verwerping van een amendement-van Beresteyn öm het bedrag te doen bepalen bij alg. maatr. v. bestuur, met 49 tegen 28 stemmen (de soc.-dem. tegen) en aanneming van een idem om de woorden „van den tienden arbeider af uit art. 242e te halen, met 48 tegen 29 stemmen (voor de soc.-dem.), werd het regewtogsartikel aangenomen met 63 tegen 19 stemmen. Tegen de vrijh. bonders Drion, v. Rappard, Dresselhuis, Hink, v. Doorn, de Buisonjé, de Groot, Otto en ter Hall, met Braat, de kath. v. GfOénendael, de christ.-hist. Snoeck Henkemans en Schökhing en de anti-rev. Heemskerk (bladz. 233).

Bij artikel 240 onder d en e en de artt. 243 a tot 243e, aangaande de opcenten op de Rijksinkomstenbelasting, een belasting naar het inkomen, de percentages en den aftrek voor noodzakelijk levensonderhoud, stelden de sociaal-demokraten [ voor, in art. 243d te doen vervallen de bepaling, dat niet meer dan ƒ800, vermeerderd met hetgeen verminderd zou worden krachtens art. 38 der Wet op de Rijksink. bel., zou mogen worden afgetrokken, en anders Van dat ƒ 800 ƒ 1000 te maken.

De bedoeling was duidelijk, doch werd 2 Nov. '20 door J. ter Laan nader toegelicht. Het eerste amendement werd 2 Nov. door den minister overgenomen (bladz. 236), doch de

Sluiten