Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

171

VERHOUDING- VAN RIJK TOT GBMEBNTB

Vrikis van Juli. Minister de Vries werd ontslagen en min. de Sffvolgde hem op. Het gevolg was, dat het wetsv^r.tel-de Geer c s 29 Aug. 1921 werd ingetrokken en het regeeirmnsóhtwerp gewijzigd. Echter v*ttèrekt niet in den geest van -ff wetsToorstel-de Geer. In weren bleef de boven aangeduide -schrale regeling der regeering bestaan, alleen verviel art. 9bis, met den aftrek wegens de onderwijzeTS-wedden. „Het zeer urgente vraagstuk" was nu in handen gesteld van een btaatskommissie, op korten termijn aan het werk gesteld, met v d Tempel als medelid. De heele nooduitkeermg bleef nu beperkt 4>t'1921 en '22,'üit de oorlogswinstbelasting van ongeveer lm millioen opbrengst zouden de gemeenten alvast wat krijgen

•om uit te blazen.

Onder deze omstandigheden krijgt de nooduitkeermg een -zeêr tijdelijk karakter en ware zij te beschouwen als eene aanvulling van de uitkeering uit de opbrengst der Oorlogswinstbelasting. Is de laatste bestemd tót rechtstreeksche dekking -van krisisuitgaven, de eerste strekt tot tijdelijke tegemoetkoming aan de zwaarbelaste gemeenten in den druk van den gewonen dienst", aldus de nadere nota van wijziging. ■

Toen 16 Sept. 1921 het ontwerp aan de orde kwam, diende V. d. Tempel een amendement in van de strekking als het door hem mee ingediende ontwerp-de Geer.

Het luidde wat de kern betreft, om te verhoogen „met anderhalfmaal het percentage, waarmede het eerstbedoelde ge\ middelde het laatstbedoelde te boven gaat. In geen gemeente bedraagt het petcentage van verhooging meer dan 300, of overschrijdt het bedrag der verhooging hetzij 50 pet. van het eerstbedoelde gemiddelde, hetzij het verschil tusschen het eerstbedoelde en het laatstbedoelde gemiddelde".

De motie, onder „Gemeentebelastingen bedoeld, aangaande de financ. verhouding tusschen Rijk en gemeenten werd ingetrokken om geen onzuivere stemming uit te lokken, met het oog op de ingestelde S taatskommissie. V. d. Tempel bestreed het regeeringsvoorstel en verdedigde zijn voorstel. Hij zei 16 Sept. o.a.: _

„Wanneer de gemeenten op de door onS'hij amendement voorgestelde wijze worden ontlast, zal aan den anderen kant de druk van de Rijksbelastingen in zekeren zin moeten worden verzwaard, tenzij, wat natuurlijk veel beter ware, de gelden gevonden werden, doordat men bezuinigde op een gebied, waarop de uitgaven inderdaad niet strekken om de ekonomi-sche kracht-van ons volk te verhoogen. Wanneer w#*echtvaar-digheid tegen de zwaarst gedrukte gemeenten willen betrachten, moeten wij, als volk in het geheel, dat offer brengen . ... Reeds ter gelegenheid van de interpellatie-Marchant, op 13 Sept. '21, had v. d. Tempel minister de Geer zijn zwenking verwisten. Wel was art. 9bis vervallen, maar eveneens; het maximum van heffing tot 300 percent! In plaats van de 30 millioen

Sluiten