Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1.3

GEMEENTE- EN PROVINCIALE WET — GEM. ZELFBESTUUR

23 Dec. 1921 werd door de Tweede Kamer het ontwerp tot een derde uitkeering aangenomen zonder beraadslaging of hoofdei, stemming (bladz. 1336).

De Eerste Kamer nam het ontwerp eveneens aan.

GEMEENTE- EN PROVINCIALE WET.

19 Dec. 1919 werd een ontwerpje ingediend om deze wetten 200 te wijzigen, dat niet meer (artt. 77 G.w. en 35 Pr.w.) de burgemeester of Comm. der koningin door den oudste in jaren; doch door een door B. en W. of Ged. Staten te benoemen lid uit Bun midden wordt vervangen. Klaarblijkelijk achtten de heeren dit noodig, nu er soc.-dem. magistraten voor in de termen kunnen vallen. De sociaaldemokraten verzetten'zftlh dan ook, al was het wetje met bijzónder gewichtig, en het werd 4 Mei 19Ö6 aangenomen met 55 tegen 35 stemmen, rechts tegen links, doch bovendien met de stemmen van de vrijh. bonders Ter Hall, "Dresselhuys, Visser v. Uzendoorn en Buisonjé, benevens van Braat, voor (bladz. 2094). De Eerste Kamer nam het ontwerpje eveneens aan, dat 5 Juli 1920 (No. 331) in het St.bl. verscheen.

Gemeente-kiesrecht. De behandeling van het kiesrecht voor de gemeenteraden vindt men onder ,,K i e s w e t".

Zie overigens onder „Grondwetsherziening" over gemeentelijke aangelegenheden in verband met de Grondwet.

GEMEENTELIJK ZELFBESTUUR.

De autonomie der gemeenten wordt meer en meer aan banden gelegd door Gedeputeerde Staten en de Kroon, d.i. de minister van binnenl. zaken. Wel kan dat zelfbestuur niet absoluut zijn, de Grondwet en de Gemeentewet stellen zekere eischen van toezicht. Ook kunnen de hoogere kolleges soms moeten optreden tegen rechtsschennis door de gemeentebesturen, b.v. tegenover ambtenaren. Doch het is ongepast, dat zelfbestuur door de praktijk steeds meer te willen doen inkrimpen. De sociaal-demokraten verzetten zich daar tegen steeds.

Zoo protesteerde Duys 17 Dec. 1918 tegen een door den min. v. binnenl. zaken gezonden telegram aan den burgemeester van Zaandam over het mogelijk hijschen van de roode vlag op het raadhuis.

„Toen de Grondwet werd afgekondigd — sprak Duys — is er te Zaandam gevlagd met rood, wit en blauw, waarbij de roode wimpel gehangen is. De burgemeester van Zaandam heeft daarvoor gestemd. Nu zou ik willen vragen of een burgemeester iets anders te doen heeft, dan te handelen volgens de Gemeentewet, en nk te gaan, of een of ander besluit strijdt met de openbare orde of het algemeen belang en alleen voor het geval, dat dit naar zijn opvatting zoo is, holster vernietiging heeft voor te dragen, eventueel het terstond te schorsen".

Sluiten