Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

135

GETUIGENISSEN

llarxisten, die hem voor onzin houden, uit enkele „godsdien-t stige menschen", die een godsdienst naar eigen maaksel fabrifeeren en eindelijk de middengroep, die meent dat het christendom iets onhoudbaars is".

Dit oordeel was echter geheel gebaseerd op het afgeknapte» citaat en dus valsch. En voorts maakte het kath. blad van de „persoonlijke meeningen", waarover dr. K. sprak: „de sociaaldemokratie"! Derhalve heette het leugenachtig:

„Een sociaal-demokratie, zooals dr. Ketner ze teekent — en is de werkelijkheid anders? — moet vijandig staan tegenover een geestesstrooming, die God aanvaardt en zich van God afhankelijk weet". :

In „Het Volk" van 8 Aug. 1921 sprak dr. Ketner deze valsche konklusie met verontwaardiging tegen.

In de kath. en gereformeerde pers vindt men nu en dan uitspraken van enkele woord- of penvoerders der S. D. A.^P. tegen den godsdienst. ,Die worden dan aangehaald als „bewijs", dat de fsociaaldemokratie tegen den godsdienst is. Zoo als v. d. Goes betoogt, dat het godsgeloof uit een aardsche gedachte voortspruit en dat onder het socialisme dit geloof zal veminderen of verdwijnen, konkludeert b.v. „Patrimonium" van 5 Mei^I9Mtï ihieruit: „Duidelijk blijkt hieruit weer, hoe groot de klove: :tm tusschen de sociaaldemokratische beweging en het positieve ■Christendom."

Maar er blijkt immers alleen uit, dat in de S. D. A. P. een, ongeloovige de vrijheid heeft, zijn vrije meening te uiten over hetgeen hij denkt over den godsdienst! Anderen zeggen het met evenveel.vrijheid anders! Zóó zegt dr. Fischer in het Pop. Wét. Bijvoegsel van „Het Volk" (no. 6495, jaargang 1921):

„Want zoolang de groote massa der sociaal-demokraten ongodsdienstig is, komt het socialisme er niet. Maar is ze dat nog wel?" Ziedaar een andere meening, en zoo zijn er meer.

Getuigenissen, dat godsdienst en socialisme kunnen^worden vereenigd, zijn er legio, ook van orthodox-christelijke! zijde. Zoo haalt „Het Volk" van 7 Sept. '21 uit het „Christelijk Volksblad", van de christel. Volkspartij aan van een inzender, die het op-

Ineemt voor de S. D. A. P. Hij schrijft o.a.:

\ „Dat de leden van deze partij voor het grootste deel behooren tot de ongeloovigen, velen ook tot de „zoekende zielen", anderen weer van een persoonlijk Opperwezen niets willen weten, behoeft voor een konsekwent geloovige geen oorzaak te zijn haar te mijden. Immers zal ieder christen, wiens oogen zijn geopend voor het vloekwaardig kapitalistisch stelsel, of liever voor het stelsellooze in het kapitalisme, voor de anarchie in het bezit, erkennen, dat de S. D. A. P. een goed werk verricht door hiertegen den strijd tot het uiterste te voeren.

En wie dit erkent, moet niet ontüennen, dat hij dit goede werk (niet) kan dienen in gezelschap van de S. D. A. P. Deze

Sluiten