Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GODSDIENST EN SOCIALISME

176

partij zal er niets tegen hebben, dat een geloovig christen zich ook als zoodanig doet gelden, ook al is hij in eea kring van ongeloovigetf'; i

(Het door ons tusschen haakjes geplaatste woord „niet" moet een schrijf- of drukfout zijn, hetgeen blijkt uit het verband).

In het christelijk weekblad „Bergopwaarts" had iemand geschreven, dat christenen den klassenstrijd niet kunnen voorstaan. Hierop antwoordde in hetzelfde blad D. Prins wit Leiden, (aangehaald in hetzelfde nummer van „Het Volk"):

„Volgens mijn bescheiden meening is hier niets voor te staan. De klassenstrijd is er en kan slechts gekonstateerd worden. De aociaal-demokratie leert niet den klassenstrijd, zij konstateert het bestaan ervan en overigens leert zij dien strijd begrijpen.

De klassenstrijd zal verdwijnen, zoodra het kapitalisme verdwenen zal zijn, hetgeen even vergankelijk is als alle aardsche zaken.

Het huidige kapitalistisch produktie-systeem, dat door z'n zelfzucht en eigenbelang verwekker is van hebzucht en gouddorst, is een hoon voor Christendom en kuituur geworden.

De sociaal-demokratie bewerkt niet alleen verbetering van het lot van arbeiders d.w.z. het lot van hen die algemeen met dien naam aangeduid worden, maar het lot Van geheel het menschdom.

Voor mij bestaat er een officieel en een werkelijk Christendom; het eerste is een surrogaat van het tweede. In naam van God wordt goed gepraat wat slecht is en dan heet het: wat God doet is welgedaan,

In het streven van de sociaal-demokratie is m.i. meer Christendom te bespeuren dan in het werken van de officieele Christenen".

Socialisme ea religie. ■— In April 1921 schreef het anti-rev. Fiiesch Dagblad (overgen. in „Het Volk" van 15 April) over onze ontwapeningsleuze:

„Die S. D. A, P. heeft een „groot geloof".

Werkelijk, een groot geloof in den mensch.

Daarin, dat die mensch goed is.

Daar spot ik nu niet mee.

Wij deelen dit socialistisch geloof niet.

Omdat de bijbel 't ons anders leert en zegt, dat de mensch van nature boos is en waar God zelf die getuigenis 'van den mensch geeft, daar zou het God verzaken zijn, om onszelf te ontwapenen en weerloos te stellen in de hand van al degenen, dte ons omringen".

Het zou er natuurlijk droevig voor de menschheid uitzien, als de godsdienst aldus de ontwapening zou tegenhouden, wegens zijn gering geloof in de menschheid! Doch daarover loopt het nu niet, ft»

In de Christelijke Amsterdammer van Mei 1921 (zie „Het

Sluiten