Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GODSDIENST EN SOCIALISME

178

Den uitnemenden, eerwaardigen man Friedrich Ebert zendt Paus Benedictus XV groet en heil!

Wij hebben uw brief ontvangen, waarin gij zoo vriendelijk zijt ons mede te deelen, dat gij den lOden Februari van dit jaar in de nationale vergadering van Duitschland tot president van dit rijk gekozen zijt en dat gij dit ambt aanvaard hebt. Wij danken u voor dezen brief en wenschen u geluk met deze u opgedragen hooge waardigheid; dit te meer, daar wij zien, dat gij er zorg voor zult dragen, dat de tusschen onzen Apostolischen Stoel en het Duitsche Rijk bestaande betrekkingen niet slechts onveranderd blijven, maar ook vaster zullen worden. Terecht neemt gij aan, dat het aan onze medewerking hierbij niet ontbreken zal.

Terwijl wij de uitingen van uw achting en vriendelijkheid beantwoorden, bidden wij voor u van God alle zegen en geluk toe.

Gegeven te Rome bij St. Pieter' den 2den April 1919 in het 5de jaar van ons pontifikaat. BENEDICTUS p.p. XV.- -

Aan die feit doet niets af, dat Ebert eerst had geschreven. De Paus had zóó in ieder geval niet behoeven te antwoorden. I

„Geloovig" materialisme, — Dat een „geloovig" christen zeer j materialistisch handelen kan en een Mammon-dienaar eerste ! klas kan zijn -is bekend. Soms ziet dat ook een christen duide- j lijk in en aarzelt niet, het te zeggen. In het Friesch Dagblad, van 23 October 1920, zoo deelde dominee A'. v. d. Heide in „Het Volk" mede, schreef een lid van het gerefomeerde volk over zijn broeders in het geloof, aldus;

„Spekulatie, woeker en dergelijke afkeurenswaardige dingen worden hoe langer hoe meer onder 't zich noemend Christenvolk, ja zelfs onder de Gereformeerden gevonden. Ik kan hier ] nog aan toevoegen, dat er zelfs zijn, die er onder hun vrienden | zeer prat op gaan, dat ze voor verscheiden duizenden guldens ' de belastingen ontduiken. Nog erger, accountants, die volgens de wet, inzage van de boekhouding vroegen, werden op sluwe, I bedriegelijke wijze misleid.

En dit alles geschiedt door menschen, die 's Zondags geregeld opgaan naar de Gereformeerde Kerk".

Men denke verder aan de olie-bronnen van Djambi'

Misbruik van den godsdienst wordt nog altijd veelvuldig gepleegd, om den arbeidersstrijd te verlammen en te belasteren i Zoo deelde, volgens „Het Volk" van 30 Nov. '21, het orgaan j van den protestantschen gemeentewerkliedenbond mede, dat in een der kerken te Rotterdam een kollekte gehouden was voor de werklooze „werkwilligen" der metaalbewerkersstaking, j Bij de aanbeveling dezer kollekte ging de predikant uit van het i psalmwoord:

„Hij heeft geen lust aan de sterkte des paards; Hij heeft geen

Sluiten